ކޯސްޓްގާޑް

މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް ދިޔަވަމުންދާތީ ކޯސްޓްގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

އިންޑިއާއިން ދިން ރާޑަރުތައް ބަލަހައްޓާނީ ދިވެހި ސިފައިން: ޝަމާލު

1

ރަންގަލި ފަރަށް ފީނަން ފޭބި ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ދިހަ ރާޑަރު ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް

1

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ "ޔުނިޓީ" ދޯނި ފެނިއްޖެ

ތޭރަ މީހުންނާއެކު މަހަށްފުރި ޔުނިޓީ ދޯނި ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި

ދޯންޏެއްގައިއޮތް ހާލުބޮޑު ބަލިމީހަކާއި، ކުޑަކުދިންތަކަކާއި ފަސް އަންހެނުން ކޯސްޓްޑާގުން މާލެ ގެނެސްފި

ބާރަ މީހުންނާއެކު މަހަށް ފުރި ދޯންޏެއްގެ ހަބަރެއް ނުވެގެން ހޯދަންފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ކޯސްޓްގާޑްގެ 39 ވަނަ އަހަރީދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފަޅު ސާފުކުރުން

42 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލޯންޗެއް ދިޔަވެއްޖެ

ކަނދުފަތިކައިރީ ގަވައިދާ ޚިލާފަށް މަސްބާނާ މީހުންނާ މެދު ކޯސްޓްގާޑުން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ނައިޓް ފިޝިންއަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއް ގިރިއަކަށް އަރައިފި

... 12