ސިވިލް ކޯޓް

މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ސިވިލް ކޯޓު ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 : ސަރުކާރު ބަންދުކޮށްފައި އޮންނަ ދުވަސްތަކުގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން އަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅަނީ

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ނިއުޕޯޓު ވިއުގައި ބޮޑު ތަޅު އަޅުވައި ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 : ފަނޑިޔާރަކު އެކަހެރި ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ މުސާރައާއި ޗުއްޓީން ނުކެނޑޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ދީބާޖާ މައްސަލައިގެ ހުކުމް ރިވިއުކުރަން އޭޖީ ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގެންފި

ދައުރު ހަމަވުމުން ވެސް ޖިހާދު ރެހެންދި ފްލެޓް ހުސްކޮށްފައި ނުވާތީ، މިލިއަނަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން ދައުވާ ކޮށްފި

ހައްޖަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ބުނެ ތިން މީހެއްގެ އަތުން ނެގި ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މުހުތާރު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަލީ ނަސީރުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްގާޒީ އަބްދުﷲ އަލީގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ރައީސް ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި ސިފައިންގެއިން ވަކިކުރި އިބްރާހިމް އަލީއަށް ވަޒީފާއާއެކު މުސާރަ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި

3

ޑީޖޭއޭ އިން 54 ކޯޓަކަށް ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން ހަމަޖެއްސުމަށް އިއުލާނުކޮށްފި

... 26