ޗައިނާ

ރައީސް ނަޝީދު ޗައިނާގެ ސަފީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސިޔާސީ މީހުންކުރާ ޒުވާބުގައި ޗައިނާއަށް ބަދުބަސް ބުނުން ރަނގަޅެއް ނޫން: މޫސަ

1

ޗައިނާގެ ސަފީރު، ރައީސްގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

ސިނަމާލެ ބުރިޖަށް ދެމަސް: ހުރިހާ ދަގަނޑުތަކުން ދަބަރުފައިބަނީ، ފޮރުވަން ދަވާދުލަނީ

8

ރާއްޖެއިން ޗައިނާއަށް ދައްކަންޖެހޭނީ 600 މިލިޔަން ޑޮލަރު: އެމްބެސަަޑަރ ލިޒްހޮންގ

3

އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތަށް ޗައިނާގެ ފަރާތުން އެގައުމުގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ

ބްރިޖަށް 3.2 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަަދުވި ގޮތެއް ބަލަން ބޭނުން: ރައީސް ނަޝީދު

1

ޗައިނާއިން ރާއްޖެ އަޅުވެތިކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ސިފަކުރައްވައިފި

އިންޑިއާގެ ޕްރެޝަރު ޔާމީންގެ ވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި: ރައީސް މައުމޫން

2

ޗައިނާ އާއި އިންޑިއާ އާ އެކު ބާއްވާ ގުޅުން ބެލެންސް ކުރަން ޖެހޭނެ: ދުންޔާ

ކަނޑުހުރަސްކޮށް އެޅި އެންމެ ދިގު ބްރިޖް ހުޅުވައިފި

ޗައިނާއިން އާޓިފިޝަލް ހަނދެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގައި!

... 32