ޗައިނާ

ރާއްޖެއިން ހޮންގކޮންގއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު އެއްމިލިޔަން ޑޮލަރުގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

2

ޗައިނާގައި އައިފޯނުގެ ގިނަ މޮޑެލް ތަކެއް ވިއްކުން މަނާކޮށްފި

ހުއާވޭގެ ޗީފް ފައިނޭސް އޮފިސަރ ދޫކޮށްލުމަށް ޗައިނާއިން ގޮވާލައިފި

އިޚުލާސްތެރި ކަމާ އެކު އެހީވެދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް އިންޑިއާގެ ނެތް، ބޭނުންވަނީ ރާއްޖެއަށް އަތްގަދަކުރަން: ޗައިނާ

2

ޗައިނާގައި ބޭއްވި މެރަތަންއެއްގައި 200 އަށްވުރެން ގިނަމީހުން މަކަރުހަދައިފި

މިލިޓަރީ ގުޅުން ބާއްވަން ޖެހޭނީ އިންޑިއާއާ، ޗައިނާއާ އެކު ބާއްވަންވީ އިގުތިސާދީ ގުޅުން: އުމަރު

2

ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ ކަނޑުއަޑީގެ ހައިސްޕީޑް ރޭލުގެ ހިދުމަތް ޗައިނާއިން ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި ސިފައިން ބޭތިއްބުމާއި ޗައިނާގެ ގުޅުން ކުޑަކުރުމަށް އިންޑިއާއިން ޝަރުތެއް ނުކުރޭ: ޝާހިދު

2

ޗައިނާއިން ރާއްޖޭގައި އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް އެޅުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅޭ: ޗައިނާ ސަފީރު

ޝަރުތުތަކަކާއެކު އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެހީއެއް ދެނީ

އިންޑިއާ އަދި ޗައިނާއާ އެކުވެސް ގުޅުން ބަދަހިކުރާނަން، ގައުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާނެ ޖާގައެއް ނުދޭނަން: ފޮރިން މިނިސްޓަރު

ޗައިނާއާ އެކު ހެދި މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުން އުވާލާކަށް ނުނިންމަން: ޝާހިދު

... 31