ޗައިނާ

ޗައިނާއިން އަޅައިދޭ ފުލެޓްތަކަށް ޖެހެނީ އަކަފޫޓަކަށް 1450 ރުފިޔާ: ޗައިނާ ސަފީރު

1

ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު މިމަހު ޗައިނާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް ނަޝީދަށް ޗައިނާ ސަފީރުގެ ރައްދު: ''ރާއްޖެއިން ވިލާކޮޅެއްހާ މިންވަރު ވެސް ނަގާފައެއް ނުވާނެ''

މަޖިލިސްރައީސް ޗައިނާއަށް: އީސްޓް އިންޑިއާ ކުންފުންޏަށްވުރެ ގިނަބިން ޗައިނާއިން ވަނީ ފޭރިގެންފައި

ގޫގުލްއާ ނުލައި ވާވޭގެ މޭޓް 30 މިމަހު 19 ގައި ލޯންޗު ކުރަނީ

ޗައިނާ އަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

ދެ ދާއިރާއަކުން ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއިން މަޝްވަރާކޮށްފި

ޗައިނާގެ ވޯޓާ ޕާކެއްގައި ބޮޑު ރާޅެއް އުފެދި 44 މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެ

ވަރަށް އަވަހަށް ޗައިނާއަށް ދާނަން: ފޮރިން މިނިސްޓަރު

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އޮފީސް އިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ލޮލުގެ ފަރުވާގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރަން ރާއްޖެއިން ޗައިނާ އާއެކު އެއްބަސްވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ސައުތު ކޮރެއާ އަދި ޗައިނާގެ މީޑިއާ ގްރޫޕެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

... 31