ޗައިނާ

ޗައިނާގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ހާލު މިދަނީ ބަލަމުން: ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން

ވުހާންގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން 65 މިލިއަން މީހުން މަރުވެދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާ ސައިންސްވެރީން 3 މަސްކުރިން ލަފާކުރި

ވުހާންގައި ތިބި ދިވެހިން އެސިޓީން ބޭރަށް ގެންދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަނީ

ވުހާންގައި ތިބި ހުރިހާ ދިވެހިންގެ ހާލު ރަނގަޅު، އެމީހުންގެ ހާލު މިދަނީ ވަރަށް ގާތުން ބަލަމުން: މިނިސްޓްރީ

ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީ ކަރަންޓީން ކޮށްފި

ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ރާއްޖެއަށް އައިސްފާނެތީ ސަމާލުވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ޗައިނާއިން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ގާއިމުކުރި ލޮލުގެ ފަރުވާދޭ ސެންޓަރުން 94 ސާޖަރީ ކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ޑރ. އެން.ޑީ އަބްދުﷲ އަބްދުލްހަކީމް އޮޕްތަލްމޮލޮޖީ ސެންޓަރު ހުޅުވުން

ޗައިނާއިން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ގާއިމުކުރި ލޮލުގެ ފަރުވާދޭ ސެންޓަރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޗައިނާއިން ގާއިމުކުރި ލޮލުގެ ފަރުވާދޭ ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

1

ޗައިނާގެ ސީއެމްއީސީން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރި ފުލެޓުތައް މަރާމާތުކުރުމަށް އިންސްޕެކްޝަން މަސައްކަތް ފަށައިފި

... 29 ...