ޗައިނާ

ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ގަވަރުނަރު، މިނިސްޓަރު ޝާހިދާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އެކްސްޕޯޓު %16 އިތުރުވެ، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވެއްޖެ

15 އަހަރު ވަންދެން ޗައިނާ މީހެއްގެ ސިކުނޑި ކަމުންދިޔައީ 12 ސެންޓިމީޓަރުގެ ފަންޏެއް

ޗައިނާއިން 5ޖީ ނެޓްވޯކް ބޭނުން ކުރަށް ފަށައިފި

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 1.25 މިލިއަނަށް

އައްޑޫގައި 20 މެގަވޮޓުގެ ކަރަންޓުގެ މަޝްރޫއެއް ފެއްޓުމަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމެރިކާއަށްވުރެ ޗައިނާގައި ތަނަވަސް މީހުން ގިނަވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިތުުރުވެ، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުުރުވެއްޖެ

ޗައިނާގެ އެމްބަސީ އެޅުމަށް ހުޅުމާލެއިން ބިން ހަމަޖައްސައިފި

އެކުވެރި ގައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކުރަން ޖެހޭ: ދުންޔާ

ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އޭރުގެ އިދިކޮޅު ހުރިހާ ލީޑަރުން ހައްޔަރުކުރީ ޗައިނާގެ އެއްބާރުލުމާއެކު: ނަޝީދު

1

މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރަށް ތަހުނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

... 27 ...