ކުޑަކުދީންނަށް ކުރާ އަނިޔާ

ޖިންސީ ގޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެެއިން ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ މަހު ޖެންޑާއަށް 238 މައްސަލަ، އެންމެ ގިނައީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލަތައް

ކުޑަކުދިންނާމެދު އިދާރާތަކުން އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރަނީ

އަންހެން ކުއްޖަކު ގުރޫމް ކޮށްގެން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގުނަވަން ދެއްކި މައްސަލައިގައި އަޖްނާޒު ތިން އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

ރޭޕް ކުރުމާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުން ބޮޑު ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

1

18 އަހަރުން ދަށުގެ ދަރިފުޅާއި އިތުރު ދެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ މަހު ކުޑަކުދިންނަށް އަނިޔާ ކުރުމުގެ 93 މައްސަލައެއް!

ލަންކާއިން ހައްޔަރުކުރި ދިވެހި އާއިލާ: 10 އަހަރުގެ ދަރިފުޅުވެސް ޑިޓެންޝަނުގައި، ސްކޫލަށް ނުފޮނުވާތާ ދެއަހަރު!

2

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 59 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއްގައި ޝަރީއަތް ނިމެންދެން މީހަކު ބަންދުކޮށްފި

ކުޑަ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

... 8 ...