ކުޑަކުދީންނަށް ކުރާ އަނިޔާ

ދެކުއްޖަކާ ބެހިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް 12 ދުވަސްޖަހައިފި

1

ދެކުއްޖަކާ ބެހިގެންކަމަށް ބުނެ ގަން ހިންގުވި މީހާ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު ބަރަހަނާކޮށް ގަން ހިންގުވައިފި

1

ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި 71 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އޭޕްރީލް މަހު އެންމެ ގިނައިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ގުޅޭ މައްސަލަ: ޖެންޑާ

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާގެ 105 މައްސަލަ މިދިޔަ މަހު އެކަނިވެސް ހުށަހެޅި: ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ

ކަލާފާނު ސްކޫލު ޓީޗަރެއްގެ އިހުމާލުން ދަރިވަރަކަށް ބަދުއަހުލާގީ މަންޒަރުތަކެއް ފެނުނު ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަނީ

2

ބުކްޝޮޕެއްގެ ތެރޭގައި ކުޑަަ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަންފަށައިފި

ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނުގައި އިސްތިރި ޖެއްސިކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

1
... 27 »