ކުޑަކުދީންނަށް ކުރާ އަނިޔާ

ޝައިމް ފޮރުވައިގެން އުޅުނު މައްސަލައިގަ ހައްޔަރުކުރީ ދިވެހި އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއް: ފުލުހުން

ހަތަރު އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއްގައި ބިދޭސީ އަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޝައިމްގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރެވިގެން ނުވާނެ: އީވާ

3

ދައުލަތަށް ނެގި ފަސް ކުދީންގެ ތެރެއިން ދެ މަހުގެ ކުއްޖާ އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށްފި

އަންހެން އަދި ފިރިހެން ދަރިވަރުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި ދިވެހި ލީޑިން ޓީޗަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

1

ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައިފި

ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގޭތެރެ ހަޑިވެ، ދިރިއުޅެން އެކަށީގެން ނުވާތީ، ދޮޅު މަހުގެ ކުއްޖަކާއެކު އެއް އާއިލާގެ ފަސް ކުދިން ދައުލަތަށް ނަގައިފި

5

ދެކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހާ ދޫކޮށްލީ އިތުރު ތަހުގީގެއް ނެތްކަމަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެނގުމުން

1

ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން ހައްޔަރުކުރި 71 އަހަރުގެ މީހާގެ ބަންދަށް އަނެއްކާވެސް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ ޝިކާރައަކަށްވި ކުއްޖާ، މަންމައާއެކު މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށަކަށް އަދި ނުގެނޭ: ޖެންޑާ

ފުލުހަކު ކުޑަ ދެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާމެދު ބަދު އަހުލާގީ އަމަލު ހިންގި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

... 26