ކުޑަކުދީންނަށް ކުރާ އަނިޔާ

ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި 14 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި

22 ކުއްޖަކަށް އަނިޔާކޮށްގެން ހުށަހެޅި ދިހަ މައްސަލައެއް ނުބަލަން އެޗްއާރުސީއެމް އިން ނިންމި

1

ކުދިން ކުށްކުރުމަށް ހުރި ހުރިހާ ފުރުސަތެއް ނައްތާލަން ގޮވާލައި ކޮމިޓީިން ގަރާރު ހުށަހަޅަނީ

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދައުލަތުން ކުދީން ބަލަހައްޓާ ފިޔަވަތީން މިއަދު ހެނދުނު ފިލި ހަތް ކުއްޖަކު ފެންސެއްގެމަތީގައި ތިއްބައި ހޯދައިފި

1

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ފިޔަވަތީގައި ތިބޭ ކުދީން އެތަނުގެ ފެންސާއި ފާރު މައްޗަށް އަރައިތިބި ފޮޓޯއެއް އާންމުވެއްޖެ

އިންޑިއާގައި ދެ ފިރިހެނުން ވެގެން އުމުރުން ތިން އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރުމަށްފަހު ކަރުބުރިކޮށްލައިފި

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރީ ނަފްސާނީ ބަލި ހުންނަ މީހެއް: ފުލުހުން

ކުޑަ ދެ ކުއްޖަކާމެދު ބަދުއަހުލާގީ އަމަލު ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

1

ބޮޑުދައިތައަތުން ބައްޕަ ދަރިފުޅު އަތުލި މައްސަލައާބެހޭގޮތުން ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީގައި ބަހުސްކޮށްފި

ވަޅިން ދަރިފުޅަށް ބިރުދެއްކި ބައްޕައަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޝައިމް ފޮރުވައިގެން އުޅުނު މައްސަލައިގަ ހައްޔަރުކުރީ ދިވެހި އަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއް: ފުލުހުން

... 25