ކުޑަކުދީންނަށް ކުރާ އަނިޔާ

ކޯޓުން ބޭރުން ކުޑަކުއްޖަކާ ކައިވެނިކޮށް، އެކުއްޖާ ބަލިވެ އިން މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ މައުލޫމާތު އާންމުކޮށްފި

ނުކުޅެދޭ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި ދިވެއްސެއްގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުން އާންމުކޮށްފި

ނިޒާމަށް އަވަސް އިސްލާހުތަކެއް އަންނަންޖެހޭ، މިހުރީ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާއެކު: ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު

10 އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަށް އެކުއްޖާގެ ދޮންބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށްފި

10 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ދޮންބައްޕަ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި

18 އަހަރުން ދަށުގެ ދެކުދީން ބަލިވެ އިން މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ: ޕޮލިސް

ރޭޕް! ރޭޕް! ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ރޭޕްގެ ތަދާއި އަނިޔާގެ ވާހަކަ!

ގްރޭޑް ހަތެއްގައި ކިޔަވާ ކުއްޖަކު ބަލިވެ އިން މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ، ރޭޕް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގު ފަށައިފި

17 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ރޭޕްކޮށް، ބަލިވެ އިން މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ކަރާމާތަށް ގެއްލުންވާފަދަ މައުލޫމާތު އާންމުކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ

ވަން ފޮޓޯ: ރޭޕާއި ޖިންސީ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާ

ރޭޕް އަދި ޖިންސީ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ ކުރިމަތީ މުޒާހަރާ ކުރަނީ

... 10 ...