Close

އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

ހޯރަފުށި މަގުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އޮގަސްޓުގެ ކުރިން މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ބަހުގެ ހިދުމަތެއް ދޭނަން: އާޒިމް

ދެ އަހަރު ތެރޭގައި އެމްޓީސީސީއަކީ ބުރިޖު އެޅުމަށް ގާބިލު ކުންފުންޏަކަށް ހެދޭނެ: އާޒިމް

1

ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅައިލާނަން: އެމްޓީސީސީ

ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅުވައިލުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއަށް، ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މަޝްރޫއެއް

ލަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ނެއްލައިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

އެމްޓީސީސީގެ ސީއެސްއާރްގެ ދަށުން 300 އަށް ވުރެ ގިނަ މަސައްކަތް ކޮށްދީފި

އަލަށް ހިއްކި ބިމާއި މާފުއްޓާ ގުޅާލާ ބުރިޖް އަޅަން އެމްޓީސީސީއަށް

ގައްދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ސްޕީޑްފެރީގެ ހިދުމަތް ލަސްވަނީ އިންޖީނު ނައިސްގެން، އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތްމަތީގައި އޮތް ކަމެއް ނޫން: އާޒިމް

ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުން އެމްޓީސީސީ ޖާގަހޯދައިފި، ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ނިންމާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ހޯދައިފި: ރައީސް

... 8 ...