އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

203 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ފައިދާއަކާ އެކު އެމްޓީސީސީ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

1

ހައި ސްޕީޑް ފެރީ ނިޒާމުގެ ސަބަބުން އެމްޓީސީސީއަށް ލިބޭ މާލީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ސަރުކާރުން ދޭނެ: އާޒިމް

ހޯރަފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއަށް

ފެލިވަރުގެ ބިން ހިއްކައި، ބޮޑެތި ބޯޓު ފަހަރު ކައިރިކުރެވޭ ގޮތަށް އެއްގަމު ތޮށި ހަދަން އެމްޓީސީސީއަށް

1

ހައި ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމާއެކު 30 މިނެޓުގެ ދަތުރުތައް ދިހަ މިނެޓަށް ކުރުކޮށްދޭނެ: އާޒިމް

ގައުމީފެރީ ނެޓްވޯކް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރުމުން މެދުނުކެނޑި ހިދުމަތް ލިބޭނެކަން ޔަގީންވާނެ: ނަހުލާ

ގައުމީ ފެރީ ނެޓްވޯކްގެ ދަށުން ދޭ ހިދުމަތަކީ ޝަކުވާ ނާންނަވަރުގެ ވަރުގަދަ ހިދުމަތަކަށް ހަދާނަން: އާޒިމް

މަސްވެރިންނާއި އޮޑިވެރިންނާ ގާތުން މަސައްކަތްކުރުމަށް އެމްޓީސީސީގެ ޓީމެއް ތިލަދުންމައްޗަށް

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީގެ "ހުނަވަރު" ޕްރޮގްރާމް ފެށުން

ހެވީ ވެހިކަލް ދުއްވަން އެމްޓީސީސީން ދިވެހިން ތަމްރީިންކުރަނީ، ބައިވެރިވާ މީހުންނަށް 5000 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް

1

އެމްޓީސީސީ މުޅި ތާރީހުގައި އެންމެ ގިނަ ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމި އަހަރަކަށް ވެސް 2020!

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެމްޓީސީސީން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތައް އެކުންފުނީގެ ސީއީއޯ ބައްލަވައިލައްވައިފި

... 8