އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

އެމްޓީސީސީން ހިއްސާދާރުންނަށް ރެކޯޑް ފައިދާއެއް ދޭން ހުށަހަޅަނީ

އެމްޓީސީސީއަށް މާލީ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ވީ މިދިޔަ އަހަރު

ތެރަޕިއުޓިކް ދާއިރާއިން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް އެމްޓީސީސީން ދެ ދަރިވަރަކު ސްޕޮންސާކޮށްފި

ހޯރަފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

މަނަދޫ އާ ނެރު ފުންކުރުމާއި ބޭރުތޮށި ލުމުގެ މަޝްރޫއު ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ސ. މީދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ސ. ހިތަދޫ އިހުގެ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އާޓިފިޝަލް ބީޗުގެ ރޭމްޕް މަޝްރޫއު ފެށުން

ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗްގައި ރޭމްޕެއް ހަދަނީ

އެމްޓީސީސީގެ ޕްރޮޖެކްޓުތަކުން ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ 254 ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

ވަން ފޮޓޯ: މ. މުލީ އެއާޕޯޓު އިމާރާތްކުރުން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރުން

އެމްޓީސީސީގެ ކުރިމަގު - ކުންފުނީގެ ދިވެހި މުވައްޒަފުން

... 7