އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

ފީވަކު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ހޯރަފުށި އެއާޕޯޓުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

1

ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެމްޓީސީސީއަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި 63 މިލިއަން ރުފިޔާ

ދިއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރުއުގެ މަސައްކަތް އާޒިމް ބައްލަވާލައްވައިފި

ކުޅުދުއްފުށި ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ސެޕްޓެމްބަރުގެ ކުރިން ނިމޭނެ: އެމްޓީސީސީ

އެމްޓީސީސީއަށް މިއަހަރުވެސް ރެކޯޑް ފައިދާއެއް ލިބުމުގެ އުންމީދު ބޮޑު: އާޒިމް

1

ހައި ސްޕީޑު ފެރީގެ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ފެރީތައް އަންނަ މަހު ޓެސްޓު ކުރަނީ

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޕީއެލްގެ އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް އެމްޓީސީސީއަށް ބަދަލުކުރުން

އެމްޕީއެލުން ދެމުން އައި ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓު ހުޅަނގު ފަރާތު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމަށް އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލު ކޮށްފި

ހައި ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމަށް ބޭނުންވާ ލޯންޗުތައް ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް އާޒިމް ބައްލަވާލައްވައިފި

ގިރިފުށީ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

6 ...