އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

އެމްޓީސީސީގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށް، ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ދެ އަހަރުން ނިންމާލަނީ

ރައީސް، ހިމަންދޫ ބަނދަރު ހުޅުވައިދެއްވައިފި

އުކުޅަހު ބަނދަރު މަޝްރޫއު އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީގައި ނިންމައިލެވޭނެ: އާޒިމް

ދުވާފަރު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އަޕްޑޭޓް ދީފި

ހައި ސްޕީޑް ފެރީގެ ހިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރާ އެމްޓީސީސީގެ ފުރަތަަ އުޅަނދު މިއަދު ބާލައިފި

ގާދިއްފުށްޓާއި ބުރުނީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއަށް

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެމަސް ތެރޭގައި ނިމޭނެ: އާޒިމް

އެމްޓީސީސީގެ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓު ނިޒާމަށް ޑިޖިޓަލް ޕޭމެންޓުގެ ހިދުމަތް ތައާރަފުކުރަނީ

އަލިފުށި އެއާޕޯޓު ހެދުން އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކޮށްފި

24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތް ލިބޭ ހޮޓްލައިނެއް އެމްޓީސީސީން ތައާރަފުކޮށްފި

ގަން، ތުނޑީ އަވަށު ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ގާދިއްފުއްޓާއި ގުރައިދޫގައި އެމްޓީސީސީން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއުތައް އާޒިމް ބައްލަވައިލައްވައިފި

5 ...