އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

އަލަށް ހިއްކި ބިމާއި މާފުއްޓާ ގުޅާލާ ބުރިޖް އަޅަން އެމްޓީސީސީއަށް

ގައްދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ސްޕީޑްފެރީގެ ހިދުމަތް ލަސްވަނީ އިންޖީނު ނައިސްގެން، އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތްމަތީގައި އޮތް ކަމެއް ނޫން: އާޒިމް

ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުން އެމްޓީސީސީ ޖާގަހޯދައިފި، ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ނިންމާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ހޯދައިފި: ރައީސް

ރަށްރަށުގެ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ އެންމެ މުހިންމު ބައިވެރިޔަކީ އެމްޓީސީސީ: ރައީސް ސޯލިހު

އެމްޓީސީސީއަށް ބުރިޖް އެޅޭނެ، ބައިނަލްއަގުވާމީ މަޝްރޫއުތައްވެސް ހިންގޭނެ: އާޒިމް

އެމްޓީސީސީގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުވެ، މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑު އަވަސްވެއްޖެ: އާޒިމް

އެމްޓީސީސީއަށް ދިގު މުއްދަތަކަށް ހިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

އެމްޓީސީސީގެ މިސްރާބު ބައިނަލް އަގުވާމީ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ދިމާލަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ: ރައީސް

ބްރިޖާއި ކޯސްވޭތަކުން ރަށްރަށް ގުޅުވައިލުމަށް އެމްޓީސީސީން ތައްޔާރުވާންޖެހޭ: ރައީސް

ގިރިފުށި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ

ވަން ފޮޓޯ: މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ 2021 ގެ ސްޕޮންސަރުންނާ އެކު ސޮއިކުރުން

4 ...