އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

ދީފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅައިލާނަން: އެމްޓީސީސީ

ދެ ކޮމަންޑޫ ގުޅުވައިލުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއަށް، ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ މަޝްރޫއެއް

ލަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ނެއްލައިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

އެމްޓީސީސީގެ ސީއެސްއާރްގެ ދަށުން 300 އަށް ވުރެ ގިނަ މަސައްކަތް ކޮށްދީފި

އަލަށް ހިއްކި ބިމާއި މާފުއްޓާ ގުޅާލާ ބުރިޖް އަޅަން އެމްޓީސީސީއަށް

ގައްދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ސްޕީޑްފެރީގެ ހިދުމަތް ލަސްވަނީ އިންޖީނު ނައިސްގެން، އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތްމަތީގައި އޮތް ކަމެއް ނޫން: އާޒިމް

ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުން އެމްޓީސީސީ ޖާގަހޯދައިފި، ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ނިންމާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ހޯދައިފި: ރައީސް

ރަށްރަށުގެ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ އެންމެ މުހިންމު ބައިވެރިޔަކީ އެމްޓީސީސީ: ރައީސް ސޯލިހު

އެމްޓީސީސީއަށް ބުރިޖް އެޅޭނެ، ބައިނަލްއަގުވާމީ މަޝްރޫއުތައްވެސް ހިންގޭނެ: އާޒިމް

އެމްޓީސީސީގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުވެ، މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑު އަވަސްވެއްޖެ: އާޒިމް

3 ...