އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

އެމްޓީސީސީން "މައިކްރޮސޮފްޓް ޑީ 365" ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހުގެ 11 އަށް ނިންމައިލެވޭނެ: އެމްޓީސީސީ

މަހާޖައްރާފުގެ ހުރިހާ ފަޅުވެރިން ދިވެހިންނަށް ބަދަލުކޮށްފި

ދުވާފަރު މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީން ވިއްކާ އިންޖީނާއި ރެސިންގެ އަގުތައް ހެޔޮކޮށްފި

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގައި ފެސެންޖާ ޓާމިނަލަކާއި ފަޔާ ބިލްޑިންގެއް އިމާރާތްކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއަށް

ވަން ފޮޓޯ: ކ.މާފުށީ ބިން ހިއްކުން

ކ. ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނޮވެމްބަރު މަސްތެރޭ ނިންމައިލެވޭނެ: އާޒިމް

ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭ މުވައްޒަފުން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް އެމްޓީސީސީން ނިންމައިފި

އަޝްފާގުގެ ފޭނުންނަށް ހާއްސަ ސަސް ކޮފީ ކްލަބް ހުޅުވައިފި

މަހާޖައްރާފުގައި ހަތަރު މަސް ފަހުން މަސައްކަތް ކުރާނީ މުޅިން ވެސް ދިވެހިން: އާޒިމް

... 11