އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

ފުރަތަމަ ތިން ކުއާޓަރުން އެމްޓީސީސީ އަށް 140 މިލިއަންގެ ފައިދާއެއް، ކުންފުނީގެ ތާރީހުގައި ވެސް ރެކޯޑެއް

ވަން ފޮޓޯ: ހދ. ނެއްލައިދޫއަށް އެމްޓީސީސީގެ ޓީމް އިން ޒިޔާރަތްކުރުން

ކޮންޓްރެކްޓުގައިވާ ތާރީހަށް އިހަވަންދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވޭނެ: އާޒިމް

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ނިންމައި، އަންނަ މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރެވޭނެ: އާޒިމް

އެމްޓީސީސީން "މައިކްރޮސޮފްޓް ޑީ 365" ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހުގެ 11 އަށް ނިންމައިލެވޭނެ: އެމްޓީސީސީ

މަހާޖައްރާފުގެ ހުރިހާ ފަޅުވެރިން ދިވެހިންނަށް ބަދަލުކޮށްފި

ދުވާފަރު މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީން ވިއްކާ އިންޖީނާއި ރެސިންގެ އަގުތައް ހެޔޮކޮށްފި

ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓުގައި ފެސެންޖާ ޓާމިނަލަކާއި ފަޔާ ބިލްޑިންގެއް އިމާރާތްކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއަށް

ވަން ފޮޓޯ: ކ.މާފުށީ ބިން ހިއްކުން

ކ. ގުރައިދޫގެ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

... 10