އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީގެ "ބޮޑު ޖައްރާފު" އިފުތިތާހުކުރުމާއި ދާންދޫ ބިން ހިއްކަން ފެށުން

ރައީސް ސޯލިހަކީ ތަކުލީފުތަކުން ރައްޔިތުން މިންޖުކޮށްދޭ ރައީސެއް: އާޒިމް

އެމްޓީސީސީގެ "ބޮޑު ޖައްރާފާ"ގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއު، ދާންދޫ ބިންހިއްކުން އިފްތިތާހުކޮށްފި

އާރުޓީއެލް ފެރީގެ ހިދުމަތަށް އިތުރު 65 ލޯންޗު ބަނުމުގެ މަސައްކަތް އަލް ޝާލީއަށް

ށ. ގޮއިދޫގެ ފެރީ ސްޓޮޕްގެ މަސައްކަތްވެސް އެމްޓީސީސީން ފުރިހަމަކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މެމްބަރުން ބަހުގައި މަޖިލީހަށް

ފުރަތަމަ ދުވަހު އެކަނިވެސް 2،257 މީހުން މިނީ ބަހުގައި ދަތުރުކުރި

މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ރައްޔިތުން އުފާވާ ވަރަށް ދޭނަން: އާޒިމް

އިރުވައިގެ އުދަޔަށް ދިއްގަރު ރައްޔިތުން ރޭގަނޑު ހޭލައިތިބުން ނިމުމަކަށް، ހިމާޔަތުގެ ތޮއްޓާއެކު ހިނިތުންވުން

ތިން އަހަރުތެރޭ އެމްޓީސީސީން 93 މަޝްރޫއެއް ނިންމައިފި، 110 މަޝްރޫއެއް ފެށިގެން ކުރިއަށް

އަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި މުލީ އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކޮށް ނިންމާނަން: އާޒިމް

ވޭވަށު ބަނދަރު ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

« 1 ...