އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

ފުނަދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ބުރުނީ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ފިޔޯރީ ބަނދަރު ހެދުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

ވިލިމާލޭގައި 24 ގަޑިއިރު މިނީ ބަހުގެ ހިދުމަތް ލިބޭނެ: އާޒިމް

ދުވާފަރާއި ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރަން އެމްޓީސީސީ އަށް

މާފުށި ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: ވިލިމާލޭގައި ބަހުގެ ހިދުމަތް ފެށުން

ވިލިމާލެއަށް ބަހުގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި، ބޭނުންކުރާނީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ބަސް

ބަސް ދަތުރުތަކަށް އުނދަގޫ ނުވާގޮތަށް މަގުމަތީގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދަން އާޒިމް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި

މިއަހަރު އަލިފުށި އެެއާޕޯޓަށް ފްލައިޓް ޖެއްސުމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް: އާޒިމް

އަލިފުށި އެއާޕޯޓްގެ ޓާމިނަލްގެ ބިންގާ އަޅައިފި

މާފަރު އެއާޕޯޓް ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 27 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ވިމް މޯލްޑިވްސްގެ "ފިރިހެން ޗެމްޕިއަން" އެވޯޑް އާޒިމަށް

« 1 ...