އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް

ހިރިލަންދޫ ބިންހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އަމާޒަކީ 2025ގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މެރިން މަސައްކަތެއް ކުރާ ކުންފުންޏަކަށް އެމްޓީސީސީ ހެދުން: އާޒިމް

އެމްޓީސީސީން މިއަހަރު އިތުރު ދެ ޑްރެޖާ ގެންނަނީ

ކަނޑުއޮތްގިރި ބަނދަރު ޑިޒައިންކޮށް ތަރައްގީ ކުރަން އެމްޓީސީސީއަށް

އެމްޓީސީސީން ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭކަށް ހާއްސަ 15 ބަސް ގެނެސްފި، އަންނަ މަހު ދަތުރުތައް ފަަށަނީ

ނަރުދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއަށް

ބަސް ޑްރައިވަރުންނާއި ޑްރެޖަރުގެ ވަޒީފާތަކަށް އެމްޓީސީސީން މީހުން ތަމްރީނުކުރަނީ، ބޮޑެތި މުސާރަތަކެއް!

1

ކުމުންދޫ ނެރު ބަދަލުކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

ހޯރަފުށީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރީ ސްކޫލްގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ހުރިހާ ރަށެއްގެ ބަނދަރުމަތީގައި ހިޔަލަކާއި އާންމު ފާހާނާއެއް ހުރުމަށް ރައީސް ބޭނުންފުޅުވޭ، އެކަން ކުރާނަން: އާޒިމް

ކުރިޔަށް އޮތް ހައެއްކަ އަހަރު ތެރޭގައި އެމްޓީސީސީން ބޭރު ގައުމުތަކުގައި މަޝްރޫއުތައް ހިންގާނެ: އާޒިމް

ރައީސް ސޯލިހު ކެމްޕެއިނުގައި ވެވަޑައިގެންނެވީ ހަމައެކަނި ވައުދުތަކެއް ނޫންކަން މިއަދު ޔަގީންވެއްޖެ: އާޒިމް

« 1 ...