ވިޔަފާރި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ "ފަތާލަމާ" ޕްރޮގްރާމް ތައާރަފްކޮށްފި

ހިލޭ "އިންޑޯމީ" ނޫޑްލްސް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހަންކެޑެ ތަރައްގީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކޮށްފި

އެލައިޑްގެ ހުސްވި އަހަރުގެ ފައިދާ 95 ޕަަސެންޓު އިތުރުވެ ރެކޯޑް އަދަދަކަށް އަރައިފި

ފަހު ކުއާޓަރުގައި ބީއެމްއެލްއަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި 277 މިލިއަން ރުފިޔާ

ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެސްޓީއޯއަށް 2.6 ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް، ފައިދާވެސް އިތުރު

އުރީދޫގެ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް އެލައިޑުން ލައިފް އިންޝުއަރެންސް ތައާރަފްކޮށްފި

ފައިދާގެ 88 ޕަސެންޓް، ހިއްސާދާރުންނަށް ބަހަން އުރީދޫއިން ނިންމައިފި

ޓީޓީއެމްގެ އޮފިޝަލް ޕާޓްނަރަކަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

މިދިޔަ އަހަރު އިމްޕޯޓުކުރި މުދަލުގެ އަގު 47 ބިލިއަން ރުފިޔާއާއެކު 25 ޕަސެންޓު މައްޗަށް!

އަނެއްކާވެސް ޕެރެޑައިސް ރިސޯޓަށް އައިސް އުޅުނު ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ޔުނިވަރސަލް އޭވިއޭޝަންގެ ހިދުމަތް ރާއްޖެއަށް ތާރަފްކޮށްފި

... 202 ...