Close

ކުއްލި ޚަބަރު

ކާނަލް ނާޒިމް މާދަމާ ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރައްވަނީ

1

ހުޅުމާލެއިން ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ރައީސް ނަޝީދާއި އިމްރާނަށް ޕާޓީގެ ރައީސްކަމުގައި ދެމިތިބެވޭނެތޯ އިލެކްޝަނުން ނިންމަނީ

2

ރޮބިންސަން ރިސޯޓުން ފުރައިގެން ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލޯންޗެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

މެމްބަރު ނަޝީދު މީހަކަށް ދޮޅު ލައްކަ ޑޮލަރު ދައްކަން ހުކުމް ކޮށްފި

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ތޮލްހަތުވެސް މިނިވަން ވެއްޖެ

ޝަރީފް ހާޒިރުކުރީ އީސީން ވޯޓު ކަރުދާސްތައް ނައްތާލުމާ ގުޅިގެން އެކަން ސާފުކުރުމަށް: ފުލުހުން

އީސީ ޝަރީފާއި އަކްރަމް ފުލުހަށް ހާޒިރު ކޮށްފި

އިބޫ ހުވާކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަދެވޭނީ ހަމައެކަނި ދައުވަތު އަރުވާ ފަރާތްތަކަށް: ހަސަން ލަތީފް

3

އަފްރާޝީމާއި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައާއި ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލަ މުރާޖައާ ކުރާނެކަން ފުލުހުން ހާމަކޮށްފި

ގޮނޑި މައްސަލަ ޖެހުނު 12 މެންބަރުންނަށް ޕްރައިމަރީ އަކާ ނުލާ ޓިކެޓް ދޭން ލީޑަރުން އެއްބަސް ވެއްޖެ

ކުރީގެ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު ހަސަން ސައީދު ދޫކޮށްލައިފި

... 626 ...