ކުއްލި ޚަބަރު

ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރުގައި ޑިގްރީއަށް ކިޔެވުމާއި ދަރިވަރުންގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ހިލޭ!

3

ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން އިސްތިއުފާދެއްވާ! އެހެންނޫނީ ވަކިކުރި ސިޓީ ދާނެ: މާރިޔާ

3

ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރުގައި އޮންނާނީ 19 މިނިސްޓްރީ، އަލަށް ހަތަރު މިނިސްޓްރީ އުފައްދާނެ: މާރިޔާ

2019 ގެ ބަޖެޓުގެ އޯނަޝިޕް ނެގޭކަށް ނެތް، ލިބުނު މައުލޫމާތާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ: ޓްރާންސިޝަން ކޮމެޓީ

1

އަންނަ އަހަރަށް 29 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް ނަޝީދާއި ޝެއިޚް އިމްރާން ޕާޓީގެ ރައީސް ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަން: އިލެކްޝަންސް

ރައީސް ނަޝީދު މިނިވަން ކުރުމުގެ ގަރާރު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގާނޫނު އުވާލުމުުގެ ބިލު ބަލައިގަނެ ކޮމެޓީއަށް

ޖޭއެސްސީގެ މެންބަރު ކަމުން ރިޒާ ވަކިކޮށްފި

ކާނަލް ނާޒިމް މާދަމާ ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރައްވަނީ

1

ހުޅުމާލެއިން ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

ރައީސް ނަޝީދާއި އިމްރާނަށް ޕާޓީގެ ރައީސްކަމުގައި ދެމިތިބެވޭނެތޯ އިލެކްޝަނުން ނިންމަނީ

2
... 621 ...