ބ. ބޮޑުފިނޮޅު

ބޮޑުފިނޮޅުން ބިދޭސީން ބާލުވަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ޕީއައިއެލްސީ އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

1

ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރި ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ދިނުމަށް ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ރިޒް ކުންފުންޏަށް އަންގައިފި

ރިޒް ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ކޯޓު އަމުުރު ނެރުނު މެޖިސްޓްރޭޓުގެ މައްސަލަ ނުބަލަން ނިންމައިފި

ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރި މީހުންނަށް ނުދީ ހުރި މުސާރަ ދިނުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެދޭން އެދިއްޖެ

ބޮޑުފިނޮޅުން ހައްޔަރުކުރި 19 ބިދޭސީންގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

ބޮޑުފިނޮޅު ހާދިސާ: ވަކީލުން ބުނަނީ ހައްޔަރުކުރި 19 ބިދޭސީންނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިނީ ދިވެހީން ކަމަށް

2

ރިޒް ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ކޯޓު އަމުުރު ނެރުނު މެޖިސްޓްރޭޓުގެ މައްސަލަވެސް ޖޭއެސްސީއަށް

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ބިދޭސީން އެރަށުން ބޭލުމަށް ރިޒް ކުންފުނީގެ މައްޗަށް އަމުރެއް ނެރެފި

ބިދޭސީންގެ ދިވެހިރާއްޖެ: ގޯހީ ބިދޭސީންތަ ނޫނީ ދިވެހީންތަ؟

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ބިދޭސީންގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނަށް ސިޓީއެއް، އެހީވެދީ!

1

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ބިދޭސީން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި

1

ބޮޑުފިނޮޅު މައްސަލައިގައި މެންބަރު ރިޒާ ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށްފި

« 1