އެޓަރނީ ޖެނެރަލް

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހުތަކުގެ ފައިނަލް ޑްރާފްޓު އަންނަ މަހު އޭޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވަނީ

ލަކީ އެކްސްޕޯޓްސް އިން ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ނިއު ދެއްލީ ހައިކޯޓަށް އާބިޓްރޭޝަން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

ރައީސް ޔާމީން އަތުން ފައިސާ ހޯދަން އުޅެނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ބިރުދެއްކުމަށް: ވަކީލުން

ނުޙައްގު މުއްސަނދިކަން ހޯދުމާއި ކޮރަޕްޝަންގެ އިތުރު ކުށްތައް ހިމެނުމަށް ގާނޫނޫލްއުގޫބާތު އިސްލާޙުކުރަނީ

ރައީސް ޔާމީން އަތުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގާނޫނީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް އޭޖީން މީރާއަށް ލިޔުންތައް ފޮނުވައިފި

ދީބާޖާ މައްސަލައިގައި ދައުލަތަށް ވީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ރޮޒެއިނާ އޭޖީ ރިފްއަތަށް ގޮވާލައްވައިފި

1

އެމްއެމްސީ އާއި ބްރޯޑްކޮމް އެއްކޮށްލުމުގެ ބިލް އަވަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި އޭޖީއަށް ހުށަހަޅަން ފާސްކޮށްފި

ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ރައީސް ޔާމީން ފައިސާ ދައްކަވާފައިނުވާތީ އެ ފައިސާ ހޯދަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން އޭޖީން ނިންމައިފި

މިދިޔަ ހަ މަސް ދުވަހު އޭޖީން ވަނީ 60 މައްސަަލައެއްގައި ދައުވާ ކޮށްފައި

ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުގައި ހާއްސަ ބޯޑެއް، ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އައްޔަންކުރުމަށް ލަފާދޭނީ އެބޯޑުން

ފުލުހުންގެ ބިލަށް ސަރުކާރުން އިތުރު 40 އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

800 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ހިޔާނާތް ބެލި ފަރާތުގެ ފައިލްތައް އަޅުގަނޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހަވާލު ކުރީ އޭސީސީއާ: އުޝާމް

« 1 ...