އެޓަރނީ ޖެނެރަލް

މިދިޔަ ހަ މަސް ދުވަހު އޭޖީން ވަނީ 60 މައްސަަލައެއްގައި ދައުވާ ކޮށްފައި

ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުގައި ހާއްސަ ބޯޑެއް، ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އައްޔަންކުރުމަށް ލަފާދޭނީ އެބޯޑުން

ފުލުހުންގެ ބިލަށް ސަރުކާރުން އިތުރު 40 އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

800 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ހިޔާނާތް ބެލި ފަރާތުގެ ފައިލްތައް އަޅުގަނޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހަވާލު ކުރީ އޭސީސީއާ: އުޝާމް

ނޫމަޑި މައްސަލައިގައި ޑރ. މުއިއްޒު އަނެއްކާ ވެސް ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި، މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އުފައްދަން ބިލް ފޮނުވައިފި

ކަރަންޓީން ކުރަން އަމިއްލަ އިމާރާތްތައް ހަވާލުކުރަން އެންގުމަކީ ދައުލަތަށް މުދާ ނެގުމެއް ނޫން: އޭޖީ

ގާނޫނުއަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެނައުން މިރޭ ދަންވަރު 1:30 އަށް އެޖެންޑާކޮށްފި

ކޮވިޑް 19އާ ގުޅޭ ހާއްސަ ބިލެއް ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

ދެމަސްދުވަހުގެ ދަލަށް ކެވުން، ހަފުތާއެއްގެ ގުޖަޑުގަނޑު ހިލުވުން، އެންމެފަހުން މަޖިލިސް އުނބަށް ޖެހުން!

2

ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު ޝަރީއަތް އަވަސްވެ، އިންސާފު ހޯދަން ހިނގަންޖެހޭ ދިގު މަގު ކުރުވެގެންދާނެ: އޭޖީ

އެޖީގެ ގާނޫނީ ލަފާ އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނަށް ކަމަކު ނުދިޔަ، އެންމެފަހުން ކައުންސެލް ޖެނެރަލާ ދިމާއަށް!

... 8 ...