އަތޮޅުތައް

ރާއްޖެތެރެ ކިިޔަސް ހެޔޮ! މިއީ މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް އޮތް އެންމެ އަގުބޮޑު މާހައުލު

1

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ފަސްރަށެއްގައި ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފި

1

އިތުރު 15 ރަށެއްގެ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ލިބިއްޖެ: މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް

ސަރުކާރު ހަރަދުގައި ރަށަށް ގެންގޮސްދެނީ، ރަށުގައި 24 ދުވަހުގެ ކަރަންޓީނު ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ

ދ. މާއެނބޫދޫ މީހުންގެ "ދޮން" މާލޭ މީހުންގެ "ދޮންމަދު"

މާލޭގައި ކުއްޔަށް އުޅެވޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެން ރަށަށް ދާން އެދި ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އެދެމުން: ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ

1

މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތުން ނެގިތާ 14 ދުވަސްވީ ރަށްރަށުގައި ކުޅިވަރުކުޅުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި

އަނބުރާ މާލެއަށް އައުމުގެ ހުއްދަ މިހާތަނަށް ދީފައިވަނީ 3016 މީހުންނަށް: ފުލުހުން

23 ރަށެއްގައި ޕީޕީއީ ނެތް، ބައެއް ރަށްރަށުގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ބޯފެނެއް ވެސް ނެތް: އެޗްއާރްސީއެމް

މެންބަރުންގެ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލާތަން އެބަފެނޭ، އަޅުގަނޑުގެ ކެތްތެރިކަން ވެސް ހިފެހެއްޓޭނީ ވަކި ވަރަކަށް: ނަޝީދު

ކޮވިޑަކީ ނުރައްކާތެރިބައްޔެއް ކަމަށް، އެއީ މަރުބައްޔެއްކަމަށް ގިނަ ރައްޔިތުން ގަބޫލެއް ނުކުރޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

ނިއު ނޯމަލް އަށް ދެވޭލެއް ލަސްވެ، ގައުމުގައި އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކުގެ ކުރިތައް ފަޅަނީ

1
2