ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އަހުމަދު އުޝާމް

ވެރިކަމުގެ ކޮންމެ ނިޒާމެއް އޮތަސް، އިހުލާސްތެރިކަން ނެތިއްޔާ ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ: އުޝާމް

1

ބޭރު މީހުންނަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭގޮތް ހެދީ ގިނަ ޕާޓީތަަކަކުން ވޯޓު ދީގެން: އުޝާމް

ސަރުކާރާއި މަޖިލީހުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ހުކުމް ކުރާ ފަނޑިޔާރުގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބެލުމަކީ ބިރުދެއްކުން: އުޝާމް

1

ބޮޑުފިނޮޅުގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުން މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ބަލަނީ

ސަރުކާރު ބޭނުންނުވާ ބިލެއް ފާސްކުރުން އުނދަގޫ، މިނިވަން އަޑު އުފުލޭނެ މާހައުލެއް މަޖިލީހަކު ނެތް: އުޝާމް

ސަފާރީގައި ރޭޕްކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަަލައިގައި ފުލުހުންގެ އިހުމާލެއް ވޭތޯ ބަލަން އެންއައިސީ އަށް ހުށަަހަޅައިފި

800 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ހިޔާނާތް ބެލި ފަރާތުގެ ފައިލްތައް އަޅުގަނޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހަވާލު ކުރީ އޭސީސީއާ: އުޝާމް

ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުން އަމަލުކުރުމަކީ ދެރަކަމެއް: މެންބަރު އުޝާމް

1

ގުޅީފަޅު ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން ވިލިމާލެ ފަރަށް ގެއްލުންވަމުންދާ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

"އިންތިހާބު ލަސްކުރުމާއި، ކައުންސިލަރުންނަށް ވާނެގޮތަށް ފަރުވާ ހޯދައިދެވޭނީ މަޖިލީހަށް ކަމަށް ނަޝީދުވެސް ވިދާޅުވި"

ހަތަރު އަަހަރުވީ އިރުވެސް ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަލަންޖެހޭ ކޮމިޝަނަރު ކަނޑަނާޅާ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

"މެންބަރުންނަށް މަޖިލިސްކުރާ ގެޔަށް އެއްވެވޭނީ އެކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ ހުއްދަ ލިބިގެން، ގާނޫނީ އަމުރަށް ތަބާވާން ޖެހޭނެ"

4