ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު އަހުމަދު އުޝާމް

އެމްއެންޕީއަށް ސޮއިކުރަން މޮސްޓާ އާއި ޖޭފޯއަށް ފައިސާ ދޭން ވައުދެއް ނުވަން: އުޝާމް

5000 އަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުންގެ ފޯމާއެކު އެމްއެންޕީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ކާނަލް ނާޒިމް އިސްވެ ހުންނަވައި އުފައްދަވާ، މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ މެންބަރު އުޝާމަށް ދީފި

އަދީބު ބުނާ ބަހެއްގެ މައްޗަށް ލިސްޓެއް ހަދައިގެން ބައެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާއެއް ނުކުރެވޭނެ: އުޝާމް

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި ވަކި ބައެއްގެ ނަންތައް އާންމު ކުރީ ސިޔާސީ ގޮތުން މަންފާއެއް ހޯދަން: އުޝާމް

އަދީބުގެ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އަލީ ހުސެއިންގެ ނަން އެކަނި ލިސްޓުގައި އޮތުމުން އުޝާމް ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

1

ލިސްޓް އާންމު ކުރަންވާނީ، ކުޑަމިނުން ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކުރުމަށްފަހު: އުޝާމް

1

އިމްރާންގެ ވާހަކަތަކަކީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށް ދައްކާ ވާހަކަތަކެއް: މެންބަރު އުޝާމް

ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވޭނީ ރިޝްވަތު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ހަރުކަށި އަދަބު ދީގެން: މެންބަރު އުޝާމް

ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ ކުޅިވަރުގެ ތެރެއަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ވަނުން: އުޝާމް

ވެރިން އިހުލާސްތެރި ނުވާނަމަ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަކުން ވާނެ ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ: އުޝާމް

އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މަޖިލިސް މެންބަރުން ފައްޔާޒްގެ ދިފާއުގައި!

3