އަހްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު

ރިޒާ ވަކިކުރަން ހުށަހެޅުމަކީ ޒާތީ ތައައްސުބުން ފުރިގެންވާ މައްސަލައެއް: ނިހާން

ވޯޓު ކަރުދާސް ނައްތާލުމަކީ ރާއްޖޭގައި ހިންގި އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ހާދިސާ: ނިހާން

އެހެން ޕާޓީއެއް ހަދަން ޖެހުނަސް އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނަން: ނިހާން

2

އެއް އުރައެއްގައި ދެކަނޑިއަކަށް ނޯވެވޭނެ، އިބޫ އާއި ނަޝީދަށް އެކުގައި މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނެ: ނިހާން

1

އަދީބުގެ ވަޒީރު ކަމުުގައި ރަށް ނަގައިގެން ރިސޯޓު ހަދާ މެންބަރުން އެބަތިބި: ނިހާން

1

ރައީސް ނަޝީދު ވާދަކުރައްވާނީ ގަލޮޅު ދެކުނަށް، މަހޭ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ކަމަށް: ނިހާން

8

އެންޓި ޑިފެކްޝަން ގާނޫނު އުވާލުމާ ދެކޮޅު: ނިހާން

1

އެމްޕީ ސައުދުﷲ ގެ ފަރާތްޕުޅުން ނިހާނަށް މުޅޯއްޓެއް

4

އިދިކޮޅު މެންބަރުން މިއަދު މަޖިލީހަށް ވަޑައިނުގަންނަން އޮތީ ކުރީން ވެސް ނިންމާފައި

2

މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ދެކޮޅު: ނިހާން

މިއަދު އޮތް ޕީޕީއެމް ޕީޖީ ގުރޫޕު ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވީ 14 މެންބަރުން

މާދަމާގެ ޖަލްސާގައި ވަކި ގޮތަކަށް އަމަލުކުރަން ޕީޕީއެމް މެންބަރުންނަށް ވިޕެއް ނެތް

8