އަހްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު

އުމަރު ނަސީރު އިސްކޮށް ހުންނަވައި އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެއިން ބޭލުމަށް ހަރަކާތެއް ފަށްޓަވައިފި

1

މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އެންމެ އިންސާފުވެރި ރައީސަކީ ގާސިމް: ނިހާން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުން މަޖިލީހުގައި ވާދަކުރުމަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން: ނިހާނު

ޕީއެންސީގެ ފޯމުތައް ސައްހަ ނޫން ނަމަ އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގެ ފޯމުތައް ސައްހައެއް ނުވާނެ: ނިހާން

ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް އިމްރާން އައްޔަން ކުރެވުނު ފަހުން ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުން ވަނީ މެކުހަށް ޖަހާފައި: ނިހާން

ގޮތް ނޭނގޭ ގޮތަށް މީހުން މަރުވަމުންދާ މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ: ނިހާން

1

ރައީސް މައުމޫނަށް 2008ގައި ދޭން އުޅުނު ހަމަލާ ހިންގުވި މީހުންގެ މަތިން މައުމޫންގެ އާއިލާ ހަނދާން ނެތިއްޖެ: ނިހާން

ރިސޯޓުތަކުގެ 70 އިންސައްތަ މުވައްޒަފުންނަކީ ދިވެހިން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ގާނޫނަކުން ލާޒިމުކުރަން ވެއްޖެ: ނިހާން

3

ތިނަދޫގެ ފެނުގެ މައްސަލަ ކުރިއަށްއޮތް 12 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މިސަރުކާރަށް ހައްލުކުރެވެން ވާނެ: ނިހާން

1

ނިހާންގެ ސުވާލެއް ޑރ. ޖަމީލަށް: ރައީސް ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ވައުދެއް ޑރ. ޖަމީލަށް ފުއްދޭނީ ކިހިނެއް؟

"އިންތިހާބީ އަދި ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިބި އެންމެންނަށް ވެސް މުސާރަ ދޭން ވާނީ ބަންދު ދުވަސްތަކަށް ކަނޑާފައި"

2

ޕީޕީއެމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް: ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުގެ ބިލަށް ވޯޓަށް އެހުން ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފު

6