އަހްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު

ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރުކަމުން ނިހާން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

2

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްދިނުމަށް ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސްއިން އަނެއްކާވެސް ގޮވާލައިފި

މަހުލޫފު ނިހާނަށް: ވަޒީރުކަމުން ވަކިކޮށް މަގުމަތީގައި ސަލާން ޖަހަން ޖެހުނަސް ހުންނާނީ މިގޮތުގައި

އެނބުރި އަންނާނަން، މިހާރު ހިންގާ ޖަރީމާތައް ބަލާނެ ދުވަހެއް އަދި އަންނާނެ: ނިހާނު

3

ކޮންމެ ސަރުކާރެއް ބަދަލުވުމާއެކުގައި ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް ސިޔާސީ މީހުންނަށް ބިރުދެއްކުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ: ނިހާން

2

ފުލުހުންނަށް ހުރަސްއެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ނިހާން، ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކޮށް ބަޔާން ނަގައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 241 ކޮމެޓީ މިރޭ ބާއްވަނީ

ފުލުހުންނަށް ހުރަސްއެޅި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ނިހާން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ޗިޓް ފޮނުވައިފި

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މިއަދު ހުށަހަޅާނަން: ނިހާން

ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލުމަށް ގޮވާލައި މާދަމާރޭ ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން މުޒާހަރާއަށް ނިކުންނަނީ

އާދިލް ސަލީމުގެ ސުވާލެއް ނިހާނަށް: ދައުލަތުން ވަގަށް ނެގި ފައިސާ އަނބުރާ ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާނަންތޯ؟

ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުވެސް ކުރެވިދާނެ، ޖަލަށް ވެސް ލެވިދާނެ: ނިހާން

1
5