އަހްމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކު

"ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ބަތް ކެއްކޭނީ ޖޭޕީއާ އެކީގައި"

4

ޕީއެންސީގެ ނައިބް ރައީސް އަކަށް ނިމާލް

ޝިފާ ދެކިވަޑައިގަންނަވަނީ ޖޭޕީއާ ގުޅުނީ "ކުނިތަކެއް"ގެ ގޮތުގައި

ވަން ފޮޓޯ: ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޖިހާދާއެކު އިދިކޮޅުގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ޖޭޕީއަށް

ޖޭޕީއާ ގުޅުނީ މަގާމެއްގެ ބޭނުމަކު ނޫން، ޕާޓީ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދަން: ނިހާން

1

ކުރީގެ އެމްޕީންކަމަށްވާ، ނިހާނާއި ފަލާހާއި ޚަލީލާއި އަސްއަދު އަދި އާރިފް މިރޭ ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރައްވަނީ

2

ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް ކަމާއި މެންބަރުކަމުން ނިހާން އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

ގިނަ ރައްޔިތުން ބިދޭސީންނަށް ރަށްވެހިކަންދޭން ދެކޮޅު ހަދާނެ: ނިހާން

މިނިވަން ދުވަހާއި ގުޅިގެން ނިހާންގެ ތައުރީފު މައުމޫނާއި ޔާމީނަށް

ވަން ފޮޓޯ: ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ އެއްވުން

ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ޝަހީދުކޮށްލި މީހާ އެމްބަސީގައި ބެހެއްޓުމަކީ ލަދުވެތިކަމުގެ އިންތިހާ: ނިހާނު

ހަތިޔާރާއެކު ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ހަރަކާތެރިވަމުން ގެންދަނީ ކީއްވެކަން ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުންފިލުވައިދޭންޖެހޭ: ނިހާން

2
3