Close

އަހްމަދު އަދީބު އަބްދުލްގަފޫރު

އަދީބަށް އުފުލި ދައުވާތައް ބާތިލުކުރި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާއަށް ތާވަލުކޮށްފި

އަދީބަށް ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެމްނެސްޓީން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އަދީބު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ހައި ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

އަދީބު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ އަމުރަކަށް ދައުލަތުން އެދިއްޖެ

އަދީބަށް އުފުލި ދައުވާތައް ބާތިލުކުރި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުންތައް މާދަމާއަށް ތާވަލުކޮށްފި

ޝަމީމް ހުންނަވައިގެން ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް މައްސަލަ ނުބެލޭނެ، ވަގުތުން އިސްތިއުފާދެއްވާ: އިދިކޮޅު

އަދީބަކީ އެޅުވި ފަންޏެއް ކަަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ވީޑިއޯ ދައްކަން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި

1

އަދީބުގެ މައްޗަށް އުފުލި ދައުވާތައް ބާތިލްކުރި ނިންމުން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި

އަދީބުގެ މައްސަލަތައް ބޭރުކޮށްލެއްވި ގާޒީގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބަލައިދިނުން އެދި މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ހައިލަމް، ޕީޖީ ޝަމީމަށް: ހެކި ހުރެ 150 ދައުވާ ނުކޮށް އެއްބަސްވުން ހެދީ ކީއްވެ؟

ގާޒީ އިސްމާއީލުގެ މައްސަލަ ޕީޖީން ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅަނީ ބިރު ދައްކަން: ޑީޑީ

އަދީބު ފުރުން މަނާކުރުމަށް އަމުރު ނެރެފި

... 8 ...