Close

އަހްމަދު އަދީބު އަބްދުލްގަފޫރު

އަދީބާއެކު އެއްބަސްވީ 20 އަހަރަށް ޖަލަށްލައި ދެ މިލިއަނުން ޖޫރިމަނާކުރަން، ހުކުމް އިއްވުން ހަވީރު 6:00 ގައި

އަދީބުގެ މައްޗަށް އުފުލި 7 ދައުވާގެ ހުކުމް އިއްވުން މިއަދު

އަދީބު ގެއަށް ބަދަލު ކޮށްފި

އަދީބުގެ އިއުތިރާފަކީ ވަކި ބަޔަކު ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހެދި "ޑީލް" އަކަށް ވެދާނެ: އާދަމް ޝަރީފް

ހިޔާނާތްތެރިވި ފައިސާ ނުހޯދައި ލުއިދިނުމުގެ އެއްބަސްވުން ހެދުމަކީ ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން: ކުރީގެ ޕީޖީ މުއިއްޒު

ޕާޓީތަކަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު މައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ، އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުލިބޭ: އަދުރޭ

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތުގެ މުދަލެއް ނުވަތަ ފައިސާއެއްގެ މަންފާއެއް ނުހޯދަން: އަދާލަތު ޕާޓީ

ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު މިނިސްޓަރުންނާއި، މެންބަރުންގެ ނަންތައް ހާމަކޮށް އިންސާފު ގާއިމްވާންޖެހޭ: ހަސަން

ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ މަޖިލީހުގެ ވޯޓުތަކުގައި ވަނީ ބޭނުންކޮށްފައި، އެކަމުގެ މަންފާ ނުލިބޭ ޕާޓީއެއް ނެތް: އަދީބު

1

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މައްސަލައިގައި ތައުބާވެ، ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އަދީބު މައާފަށް އެދިއްޖެ

ހަތް ދައުވާ ނިމެންދެން އަދީބު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

އަދީބުގެ އިއުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުން ބަލައިގަނެ، މައްސަލަ އަވަސް ނިޔާއިން ކުރިއަށްގެންދަން ނިންމައިފި

6 ...