Close

އަހްމަދު އަދީބު އަބްދުލްގަފޫރު

އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންތަކުގައި ބީރު ކަންފަތް ދިން މެމްބަރުން މި ގޮވަން ފެށީ ކޮން ގޮވެލި ފައްޗެއް: ލަތީފް

އަދީބަށް ބޭސްފަރުވާގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް މުބީން ވެސް ގޮވާލައިފި

އެކުވެރި އަދީބަށް ބޭސްފަރުވާގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ގޮވައިލަން: މެންބަރު ޔާމީން

1

އަދީބު މިނިވަން ކުރެއްވުމަށް ފަލާހު ގޮވާލައިފި

2

އަދީބުގެ ވަޒީރު ކަމުުގައި ރަށް ނަގައިގެން ރިސޯޓު ހަދާ މެންބަރުން އެބަތިބި: ނިހާން

1

ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅު ވަނީ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްގެން އަދީބު ފަނާކޮށްލަން: މުސްތަފާ

އަދީބު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދޭންޖެހޭކަމަށް ގޮވާލުމަށް ނުރުހޭ ކަމަށް ރިލްވާންގެ އާއިލާއިން ބުނެފި

އަދީބު ގޭބަންދަން ބަދަލުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުން އެދި އެޗްއާރްސީއެމަށް

އަދީބަށް ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ރައީސް މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި

އަދީބު ގޭބަންދަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ޑޮކްޓަރުން އަނެއްކާ ވެސް ލަފާ ދީފި

ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ހިމާޔަތަށް އެދުމުން ރައީސް ޔާމީން ގުޅުއްވާފަ ހުށަހެޅުއްވީ ފްލެޓެއް: ނިޔާޒް

2

ވެރިކަމަށް ދަހިވެތިވެގެން އުޅުއްވީ ރައީސް ޔާމީން 500 ޕަސެންޓް އިތުބާރު ކުރެއްވި ބޭފުޅާ: ޖަމީލް

... 23