Close

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު

ސަލްމާ މަރުވި މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށްދޭން އެދި ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި

ސަލްމާގެ މަރުގެ ބަދަލު ހޯދަން އޭޑީކޭ ގޮވައިގެން ކޯޓަށް

ސަލްމާއަށް ދޭންޖެހުނު ފަރުވާތައް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ދީފައިވާނެ: އޭޑީކޭ

އިނާޔަތު: އާއިލާއިން ވާރުތަވި ސިއްހީ ހިދުމަތުގައި 31 އަހަރު، ދުވަހަކު ސަލާމެއް ނުބުނޭ ގަޑިއެއް ނުޖެހޭ

1

ރާއްޖޭގައި ފައިޒާ ވެކްސިން ޖަހަން ފަށައިފި

ގަމުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާގެ ސިކުނޑިއަށް ލޭ އެޅި ހާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް

އޭޑީކޭއިން ކޮވިޑު ޓެސްޓިންގެ އަގު އަނެއްކާ ވެސް ހެޔޮކޮށްފި

30 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް މާދަމާއިން ފެށިގެން މަޖިލިސްކުރާ ގޭގައި ވެކްސިން ޖެހޭނެ

ބޮލަށް ސީލިންގެއް ވެއްޓި އަނިޔާވި ފިރުޝާންގެ އެއް ފައި ބުރިކޮށްލައިފި

ގައިމައްޗަށް ސީލިންގު ވެއްޓި އަނިޔާވި ކުއްޖާގެ ބޮލުގެ ނާށިގަނޑު ފަޅައިގެންގޮސް ސިކުނޑިއަށް ވަނީ ލޭއެޅިފައި: އާއިލާ

ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދީ، އޭޑީކޭގައި ބަލި މީހުން އެޑްމިޓްކުރަން އަލުން ފަށަނީ

... 8 ...