އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް

މާލޭގެ ފަސް ހޮސްޕިޓަލެއްގަ އާއި އައްޑޫ އަދި ކުޅުދުއްފުށީގައި މާދަމާ ވެކްސިން ދޭން ފަށާނެ

އޭޑީކޭގައި ބަލިމީހުން އެޑްމިޓްކުރުން ހުއްޓާލައި، ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން އޮންލައިންކޮށް

ކޮވިޑް ކޭސްތަކާ ގުޅިގެން ކަރަންޓީނުގައި ތިބީ 14 މުވައްޒަފުން، އެންމެންގެ ނަތީޖާ ވެސް ނެގެޓިވް: އޭޑީކޭ

އޭޑީކޭގެ އެޗްޑީޔޫގައި ފަރުވާދިން ތިން ބަލި މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ، ކޮންޓެކްޓުވި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ކަރަންޓީނަށް

ސާފުތާހިރުކަމުގެ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭތީ، އޭޑީކޭގައި ހިންގާ ފުޑް ކޯނާ ރެސްޓޯރަންޓް ބަންދުކޮށްފި

ޓީއެމްއޭ ޓާމިނަލްގައި ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ކުރުމަށް ލެބެއް ހުޅުވައި، އޭޑީކޭއިން ކޮވިޑް ޓެސްޓިންގެ އަގުހެޔޮ ކޮށްފި

ދުބާއީ ކުންފުންޏާ ހޯދަން ހަވާލުކުރި އިތުރު ފަސް ވެންޓިލޭޓަރު ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ނަޒްރާގެ މަރު: ތައްޔާރުވަމުން އައީ ކައިވެންޏަށް، އެކްސިޑެންޓްވީ ލޯބިވެރިޔާއާއެކު!

5

ނަފްސާނީ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދުން ވެސް ނަފުސާނީ ބައްޔަކަށް!

1

މާމިގިލީ އިބޫ ވިދާޅުވަނީ ޒަހަމްވީ އަންހެނުންގެ ދަބަހުގައި އޮތް ކަޓަރަކުން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް

މާލޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ޒަހަމްވި މީހަކަށް އޭޑީކޭގައި ފަރުވާދެނީ

އޭޑީކޭއިން ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ހަދައިދޭ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

... 8 ...