އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހާލަތާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުދިނުމަށް އޭޑީކޭގެ ޕްރެސްއެއް މެންދުރުފަހު 2:30 ގައި

ޑރ. ނިޔާފުގެ ޓީމަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ހާއްސަ ޝުކުރެއް

ރައީސް ގެންދަވަނީ މައްސަލަ ކުރިއަށްދާ ގޮތް ގާތުން ބައްލަވަމުން: މަބްރޫކް

ނަޝީދު އެނބުރި ވަޑައިގަންނަވާނީ ކުރިއަށްވުރެ ވަރުގަދަކޮށް: ރައީސް

1

ރައީސް ނަޝީދުގެ ހާލުކޮޅު ކްރިޓިކަލް، އޮންނެވީ އައިސީޔޫގައި: އޭޑީކޭ

ރައީސް ނަޝީދުގެ ކާމިޔާބު ގިނަ ސާޖަރީތަކެއް ކުރެވިއްޖެ، މުހިންމު އެއް ސާޖަރީ އަދި ހަދަން ޖެހޭ: އޭޑީކޭ

ރައީސް ނަޝީދު އޮންނެވީ އައިސީޔޫގައި، އަދިވެސް އިތުރު ސާޖަރީއެއް ހަދަން ޖެހޭ: ދޮންބިލެތް

1

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ އދ. އާއި އީޔޫއިންވެސް ކުށްވެރިކޮށްފި

ރައީސް މިރޭ ގައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވަނީ

ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއަކީ އެމަނިކުފާނުގެ ފުރާނަފުޅު ދުއްވާލަން ދިން ހަމަލާއެއް: އެމްޑީޕީ

ނަޝީދަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާތަކަށް އިތުރު ސާޖަރީތަކެއް ކުރުމަށް ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން: އޭޑީކޭ

ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ އަހަންމިއްޔަތު ކަމެއް ދީގެން ބަލާނަން: އިމްރާން

... 7 ...