އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް

އެކްސިޑެންޓެއްގައި ކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެ، އޭޑީކޭގައި ފަރުވާދެނީ

ގްލޯބަލް ޔޫތު ޕީސް އެމްބަސެޑާސް 2019ގެ އޮންލައިން ޕާޓްނަރަކަށް ވަން އޮންލައިން

1

ސިކުނޑި ހަމަނުޖެހޭ މީހަކު މަގުމަތީ އުޅެނިކޮށް ފުލުހުން އަނބުރާ އޭނާ އޭޑީކޭއަށް ގެންގޮސްދީފި

ކޮންކްރީޓް ޝީޓު ބްލޮކެއް ވެއްޓި، އަނިޔާވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު ފިޔަވައި އެންމެން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ގިނަ ކުޑަކުދިންތަކެއް ހިމެނޭ ނިކަމެތި އާއިލާއަކަށް އޭޑީކޭއިން އެހީތެރިވެދީފި

ފައިފުހޭ މިސްކިތުގެ ދެވަނަ ބުރިން ވެއްޓުނު އެސްޓީއޯގެ އިސްވެރިއަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެނީ

އަވަސް ފަރުވާ ދޭން އޭޑީކޭއިން ސައިކަލް ބޭނުންކުރަނީ

އޭޑީކޭއިން ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ނަގާ އަގު ބޮޑުކުރަން ނިންމައިފި

ކަފިހި ހުރަސްމަތިން ހުރަސްކުރަނިކޮށް ކާރަކުން ޖެއްސި މީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެ

2

އަމިއްލަ ނަފްސުގެ ސަލާމަތަށް އެދޭފަދައިން އަނެކާއަށް ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުން އިސްކުރަންޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް

ކާރަކުން ޖެހި އަނިޔާވި މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ، ހާލު ސީރިއަސް

3

މާލެ ގެއަކުން ފުންމާލި 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް އޭޑީކޭ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެނީ

... 15