އަދާލަތު ޕާޓީ

ރައީސް ޔާމީނާއެކު ބައިގަޑިއެއްހާއިރު ހޭދަކުރިން، ގޯސް ކުރެއްވީ އަޅުގަނޑު: އިމްރާން

އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި ހިނގަނީ ފިނި ހަނގުރާމައެއް، ކޯލިޝަން އޮތީ ނުތަނަވަސް ކައިވެންޏެއް ކޮށްގެން: އުމަރު

ވަން އެކްސްކްލޫސިވް: ކޯލިޝަން ފެންނަނީ ނިކުންނަން ވީތޯ ނުވަތަ ނެރެންދެން ތިބޭނީތޯ ބުނާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް: ދުންޔާ

4

ޕާޓީތަކުން ހުށަހަޅާ މެންބާޝިޕް ފޯމުތައް ޕްރޮސެސް ކުރުން މެދުކަނޑާލައިފި

1

މުޝްރިކުން ވެސް ވާ ވައުދަކަށް ކަމޭހިތާ، މިއަދު މުސްލިމުންނަަށް އެއީ ބޮޑު ކަމެއް ނޫން: ޝައިހް އިލްޔާސް

މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޝިދާތާ އެޅުއްވީ ހަރުދަނާ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅުތަކެއް: އަދާލަތު ޕާޓީ

ގޮތް ހުސްވި ދުވަހު އަތުގައި ހިފި މީހުންނަށް ތެޔޮ ހަން ދޭނަމަ ކަތިވަޅި ގެއްލި، ކޮށި ދަނޑުވެސް ގެއްލިދާނެ: މަލީހް

1

އިހުމާލުވެފައެއް ނޯންނާނެ، އިސްތިއުފާދިނީ މަސްލަހަތަށްޓަކައި: ޝިދާތާ

ޝިދާތާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ތާރީހުގައި އުފެދުނު ހިތްވަރުގަދަ ކަނބަލެއް: މިނިސްޓަރު އިމްރާން

މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ މިއަދު އިސްތިއުފާދެއްވަން ނިންމަވައިފި

ވައުދުތައް ފުއްދުމަށް ރައްޔިތުން އިންތިހާބުުކުރި ސަރުކާރުގެ އެންމެން އެކުގައި ދެމިތިބޭނެ: ރައީސް

ކަންކަން ލަސްވަނީ ވުޒާރާތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގައި ތިއްބަވާ އެހެން ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވާ ބޭފުޅުންގެ ސަބަބުން: ނަޝީދު

« 1