އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)

އަބްދުއްރަހީމް އޭސީސީއަށް ހާޒިރުކޮށްފި

1

ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރުކަމުން ރޮޒައިނާ ދުރުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

241 ކޮމެޓީގެ މައްސަލަ ބެލޭނެގޮތް ނަހަދައި، މަޖިލިސް ޖަލްސާ ކުރިއަށްގެންދިޔަކަ ނުދޭނަން: އަދުރޭ

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އަދުރޭގެ ދަރިފުޅު ފައިސަލްއާ ދެކޮޅަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން ނިކުންނަވަނީ

އަދުރޭ ކައިރިއަށް ރައީސް ވަޑައިގަންނަވާކަށް ނުޖެހޭ: ނާދިރާ

"ގާސިމްގެ ހިޔަލުގައި ވަޒީރު ކަމަށް ނުކުންނެވިޔަސް އަލީ ވަހީދަކީ ސިޔާސީ ބުރަދަނެއް ހުރި ބޭފުޅެއް ނޫން"

މާރިޔާގެ އިތުބާރު ނެތް މައްސަލަ ވައްދަނީ ގައުމީ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި: އަބްދުއްރަހީމް

މިވަގުތަކީ ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލައި ގާސިމް ވެރިކަމަށް ގެންނަންވީ ވަގުތު: އަބްދުއްރަހީމް

3

މާރިޔާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅިޔަސް، ފެއިލް ކޮށްލާނަން: އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ކަންކަން އެނގޭ، އެވާހަކަ ރަނގަޅަށް ދައްކައިލަން ރައީސް ވަޑައިގަންނަވާ! : އަދުރޭ

2

ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަނީ

ގާސިމް ސަރުކާރުން ނިކުމެ އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅުމުގެ ވަގުތު މިއޮތީ ޖެހިފައި: އަދުރޭ

1
... 9