އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)

މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަމުން ދަނިކޮށް ވޯޓު ކަރުދާސް ނައްތާލި ސަބަބު ބުނެދޭން ޖެހޭ - އަދުރޭ

1

ވޯޓް ކަރުދާސްތައް ނައްތާލުމަކީ ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކަށް ބާރު ލިބިގެންދިޔަ ކަމެއް: އަބްދުއްރަޙީމް

މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް ނުހޮވުމަކީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް މާޔޫސްވާ ކަމެއް ނޫން: އަދުރޭ

1

ދަރިކަލުން ނުދައްކަވާ އޮތް ދޮޅު ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ، އަދުރޭ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަށް ދައްކަވައިފި

2

މަޖިލީހުގެ ސައި ކޮޓަރީގައި ރިޔާޒާއި އަދުރޭއާ ދެމެދު ހޫނު ޒުވާބެއް

1

އަދުރޭއަށް ލަތީފުގެ ސުވާލެއް: ތި ހިސާބު ޖަހާ ގޮތުން ޔާމީންގެ ވެރިކަމަށް މިހާރު ހަ އަހަރު ފުރެނީތޯ؟

ރައީސް މައުމޫނުގެ ހިސާބުން ޕީޕީއެމް އަށް 7 އަހަރު އަދުރޭ އަށް 8 އަހަރު!

1

އަދުރޭގެ އިތުރު ވައުދެއް: މަޖިލީހަށް ގޮނޑި އިތުރުވުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދޭނަން

މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް ހޮވިއްޖެ ނަމަ، މެމްބަރުންގެ މުސާރަ 150،000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނަން: އަދުރޭ

އަދުރޭ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރަނީ

މެންބަރު ލަތީފުގެ ސުވާލެއް އަދުރޭ އާއި ނިހާނަށް: މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ސޮއިކުރެއްވިންތޯ؟

ނޮވެމްބަރު 11 އަކީ އިބޫ ހުވާކުރައްވާ ދުވަސް ކަމަށް އީސީއަކަށް ކަނޑައެއް ނޭޅޭނެ: ޕީޕީއެމް

9