އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)

ޕީއެންސީގެ މަތީ މަޖިލިސް ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައި، ޕާޓީގެ އިސްމަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ކޮލަމް ހަޅަ: ޕީޕީއެމްގެ ކުރިމަގު ކޮން ބޭފުޅަކަށް؟ މިއީ ބަހުސެއް ނޫން!

1

"އަދުރޭ މަޖިލީހަށް ހޮވުނު އިރު ޖީބުގައި އޮތީ ހަމައެކަނި ބޯލް ޕޮއިންޓް ދޯރިއެއް، މިހާރު ނެތް އެއްޗެއް ނެތް"

ޔާމީންގެ ބައެއް ޓެސްޓްތައް ރާއްޖެއިން ހެދެން ނެތްކަން އާއިލާއަށް ވަނީ އަންގާފައި: އަބްދުއްރަހީމް

ގާސިމްގެ ވާހަކަފުޅާ ދެކޮޅުވީ ގައުމަށް ވުރެ ވަޒީފާ ބޭނުންވާ މީހުން: އަބްދުއްރަހީމް

3

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްދިނުމަށް ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސްއިން އަނެއްކާވެސް ގޮވާލައިފި

އަބްދުއްރަހީމް، އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރަށް: ޝަހިންދާ، މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުކުރާކަށް ނުވޭތޯ؟

ކޯލިޝަންގެ ދިހަ މެންބަރުން ތިއްބަސް ދީނީ މިނިވަންކަމަށް ހުޅުވައިލާ ބިލު ފާސްކުރަން ލާހިކެއްނޫން: އަބްދުއްރަހީމް

މަނީލޯންޑްރިން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ލައިވްކުރަން ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅުވޭ: އަބްދުއްރަހީމް

1

ދައުލަތުން 18 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ޕީޕީއެމްއަށް ލިބެން ޖެހޭ: އަބްދުއްރަހީމް

ގާސިމަކީ ގައުމަށް ވަފާތެރި އިހުލާސްތެރިއެއް: އަދުރޭ

2

އަބްދުއްރަހީމް އޭސީސީއަށް ހާޒިރުކޮށްފި

1
... 8 ...