އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)

ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފައްދަން އިލެކްޝަނަށް އަދުރޭ ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފި

އެއް އަހަރު ފުރޭ ދުވަސް ވާނީ ދެވަނަ އުފަން ދުވަަހަށް: އަދުރޭ

3

ރައީސް މައުމޫނަށް ވުރެ ޒާތީ ބޭފުޅެއް ނުދެކެން: އަދުރޭ

1

ސަރުކާރު އައުމުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ރައީސް ޔާމީން އާއީ ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތައް ހައްޔަރުކުރުން: އަދުރޭ

2

ރައީސް ޔާމީން މާދަމާ ފުލުހަށް ވަޑައިންނަވާނީ ހިންގަވާފައި: އަދުރޭ

2

ތަހުގީގީ އިދާރާތަކަށް ގާނޫނުން ލިބިދޭ ބާރުތައް އެހެން ބަޔަކަށް ދެވޭނެ ކަމަކަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޕީޕީއެމް

ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނާއި މަރުގެ މައްސަލަތައް ވެސް ބަލަންޖެހޭ: އަބްދުއްރަހީމް

3

އަދުރޭގެ ސުވާލެއް: އީވާނާއި ސޮލާހުގެ މަރުގެ ހަގީގަތް ހޯދަން ކޮމިޓީއެއް ހެދުމުގެ ހިތްވަރު ހުންނާނެބާ؟

1

އަދުރޭ ހައްދަވަނީ އިތުރުފުޅެއް، ޔާމީނަށް މިހާރު ޕީޕީއެމް ނުހިންގޭނެ: އީސީ ޝަރީފް

1

މުސްތަޝާރުކަން ގެއްލުނަސް ޕީޕީއެމް ހިންގުމުގެ ބާރު ކައުންސިލުން ދީފައި ވަނީ ޔާމީނަށް: އަދުރޭ

ބަލިވުމުގެ ޒިންމާ، ރައީސް ޔާމީނާއި އަދުރޭ އަދި މެޑަމް ފާތުން ނަންގަވަން ޖެހޭނެ: މޫސަ

1

އިދިކޮޅުގައި މިހާރު ރައީސްއަކީ ކޮބާ ކަމެއް ނޭނގެ: އަދުރޭ

8