އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)

ޕީއެންސީއަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ޕާޓީއެއް، މިޕާޓީން އެމަނިކުފާނުގެ ފިކުރާއި ސިޔާސަތު ދަމަހައްޓާނެ: އަދުރޭ

ޕީއެންސީގެ ވަގުތީ ރައީސަކަށް އަދުރޭ، ނައިބު ރައީސުންނަށް ސައީދާއި އާދަމް ޝަރީފް

ބިރު ދެއްކުމަކީ ގާނޫނުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރުން ހުއްޓުވޭނެ ކަމެއް ނޫން : އަކްރަމް

ޕީއެންސީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ މައްސަލަ: ޕީޕީއެމްގެ ނަމުގައިވެސް ވަނީ ފޯމުތަކެއް ހުށަހަޅާފަ

އަބްދުއްރަހީމްގެ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް އީސީއަށް: ހުއްދަ ނުދިނަސް އަމިއްލަ ގޮތުން 87 ދާއިރާއަށް ވާދަކުރާނަން!

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީއަށް އީސީގެ ފަސްމެންބަރުން ހާޒިރުކުރާނަން: އަބްދުއްރަހީމް

ރައީސް ޔާމީންގެ ތާއީދާއެކު މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ފޮނަދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލާނެކަން އަދުރާ އިއުލާންކޮށްފި

މިސަރުކާރުގެ އެންމެ ހިންގުންތެރި ވަޒީރަކީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު: ޕީއެންސީ

2

ޕީއެންސީއާ މެދު އީސީން ޒާތީ ގޮތެއް ނުގެންގުޅޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮޅޭ ހިސާބަށް މީހަކު ނުކުމެ ވައުދުތައް ވަމުން އެބަދޭ: ޕީއެންސީ

2

މަޖިލީހުގެ ދެތިން ދާއިރާއެއް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރާނަން: ޕީއެންސީ

ޕީއެންސީއަށް ފޯމް ފުރުއްވި ބޭފުޅުން އެކަން ކުރައްވާފައިވަނީ ހިތުން ރުހުމުން ޕީއެންސީއާ ގުޅެން ބޭނުންވެގެން: އަދުރޭ

... 10