ރަޝިޔާ

ކޮވިޑްގެ ފަރުވާގެ މުއްދަތު ފަސް ދުވަހަށް ކުރުކޮށްދޭ ބޭހެއް ރަޝިއާއިން އުފައްދައިފި، މިމަހު ބޭނުން ކުރަން ފަށަނީ

ރަޝިޔާއަށް ދަތުރުކުރި އެއާއިންޑިއާގެ ފްލައިޓެއްގެ ޕައިލެޓު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ ފްލައިޓް އަނބުރާ އިންޑިއާއަށް

ރަޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ތިބި ފަތުރުވެރިންނާއި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ގެންދިއުމަށް އިތުރު ދެ ފްލައިޓެއް

ކޮވިޑުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން ރަޝިއާގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

އިޓަލީ ދެ މީހުން ދިޔަ ރަޝިއާ ފްލައިޓުގެ މައްސަލައިގައި ރަޝިއާއިން ރާއްޖެއާ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ނުކުރޭ: މަބްރޫކު

އެއާރޮފްލޮޓް އިން ރަޝިޔާ ރައްޔިތުން ނޫން ބަޔަކު ނުއުފުލަން ނިންމައިފި

އިގުތިސޯދު ކޮޅަށް ޖެހުމަށް ޖީ 20ގެ ގައުމުތަކުން ފަސް ޓްރިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނިންމުމުން ޝާހިދުގެ ތައުރީފު

ކޮވިޑް 19 : ރަޝިއާގައި ތިބި ދިވެހި ދެ ދަރިވަރެއްގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގަޓިވް

ހަތަރު ދާއިރާއަކުން ދެގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަށް ރަޝިއާއާ އެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

މަނާ ބޭހުގެ މައްސަލައިގައި މަކަރު ހެދިކަން ސާބިތުވެ، ރަޝިއާއަށް ހަތަރު އަހަރުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް

އިންޑިއާއިން އެންޓި އެއާކްރާފްޓް މިސައިލް ސިސްޓަމެއް ގަންނަނީ

... 14