"ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަން"

އިންޑިއާއަކީ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާވެރި ގައުމެއް ނޫންކަމަށް ރާއްޖެއިން ބުނުމަކީ ލަދުގަންނަންޖެހޭ ކަމެއް: އިދިކޮޅު

ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި ހުންނެވީ ނުހައްގުންކަން ސަރުކާރާއި އެމްޑީޕީން ވެސް ގަބޫލުކުރޭ: އިދިކޮޅު

ކޮވިޑުގެ ނުރައްކާ ނެތް ރަށްރަށުގެ މިސްކިތުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފި

ސަރުކާރުން ހަދާ ގޯސްތަކުގެ ވާހަކަދައްކާ މީހުންގެ އަނގަ ބަންދުކުރަން އުޅުނަސް އެކަމެއް ނުވާނެ: އަދުރޭ

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް އިދިކޮޅުން ބަލައިގަންނަކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުމުން އެކަން ދޮގުކޮށްފި

ސަރުކާރަށް ކޮވިޑުގެ ހާލަތު މެނޭޖުކުރެވޭކަން އިދިކޮޅުން ގަބޫލު ކުރޭ: މިނިސްޓަރު އިމްރާން

2

ފައިސާ ޗާޕުކޮށްގެން ރައްޔިތުންނަށް ބަހަން އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފި

3

ހިއުމަން ރައިޓްސްއަށް ފޮނޮވި ތިން ސިޓީއަށް ޖަވާބު ދީފައި ނުވާތީ ޕީއެންސީން އަނެއްކާވެސް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި

ކައުންސިލަރުންގެ މުއްދަތު ދަންމާލާ ބިލުގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމްކޯޓަށް ހުށަހަޅަން އިދިކޮޅުން ނިންމައިފި

1

ކޮވިޑް 19 ޖެހިގެން އާމިނަތު އާދަމު ނިޔާވި މައްސަލަ އެޗްއާރުސީއެމުން ތަހުގީގުކުރަން އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފި

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ދާއިމީކޮށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނަށް އިތުރު ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފި

ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރަން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އަނެއްކާވެސް ގޮވާލައިފި

... 25