މެލޭޝިޔާ

މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު މެލޭޝިއާގެ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މެލޭޝިއާ އަދި އިންޑިއާގެ ތިން ސްކޮލަރޝިޕަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރައީސް ނަޝީދާއި ލައިލާ މެލޭޝިއާގެ އާ ރާޖާ އާއި ރާނީއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

އެވިޑް ކޮލެޖުގައި ޔޫޓީއެމް ގެ މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް ކޯހެއް އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރުގައި ފަށަން ނިންމައިފި

"ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެކްސްޕޯ" އަންނަ ހަފުތާގައި މެލޭޝިއާގައި

''ދަ މޯލްޑިވިއަން ފިޝް މާކެޓް" ނަމުގައި މެލޭޝިއާގައި ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

މެލޭޝިއާގައި ބޭއްވި ހެކަތޯންއަކުން ދިވެހި ކުދިންތަކެއް އެއްވަނަ ހޯދައިފި

މެލޭޝިއާގެ ސަފީރުކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކުރައްވައިފި

މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ވިސާގެ ލުއިފަސޭހަތަކެއް ދިނުމަށް މިނިސްޓަރު ޝާހިދު އެދިވަޑައިގެންފި

ރައީސް މައުމޫން މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޓުން ޑރ. މަހާތިރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދައުވަތަކަށް މައުމޫން މެލޭޝިޔާއަށް

މެލޭޝިއާގެ ރަސްކަމަށް އިސްކުރެއްވި ސުލްތާން އަހުމަދު ޝާހަށް ރައީސް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

8 »