ޖުވެނައިލް ކޯޓު

ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ފްލެޓް ހޯދި މައްސަލައިގައި ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ، ބާރީ ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފި

މިދިޔަ ސަރުކާރުން ބޭނުންވިގޮތަށް ޝަރީއަތްތައް ނިންމައިދިނުމުން ބާރީއަށް ފްލެޓެއް ދޭން ނިންމި: ޖޭއެސްސީ

ވަން ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީގެ 58 ވަނަ ބައްދަލުވުން

ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ކުއްޖަކު ގޭބަންދުކޮށް މަރުގެދިޔައިގެ ހައްގު އޮތްކަމަށް ކުރި ހުކުމް ބަދަލެއް ނުކުރި

ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް އަންހެން ފަނޑިޔާރަކު ހޯދަނީ

ފާއިތުވި ނުވަ އަހަރުތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ 2128 މައްސަލައެއް

ގާޒީ ބާރީގެ މާލީ ބަޔާނުގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ މައުލޫމާތު ހިމަނާފައިނުވާތީ ޖޭއެސްސީން އެ މައްސަލަ ބަލަނީ

1

ޖަލުގައި ވާނުވާ ޖަހާފައި ތިބި 14 ކުޑަކުދިންގެ މައްސަަލައިގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ކޮވިޑް 19 : ސަރުކާރު ބަންދުކޮށްފައި އޮންނަ ދުވަސްތަކުގައި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުން އަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް ކަނޑައަޅަނީ

ކޮވިޑް 19 : ފަނޑިޔާރަކު އެކަހެރި ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ މުސާރައާއި ޗުއްޓީން ނުކެނޑޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ތޫނު ހަތިޔާރާއެކު ކުޑަކުއްޖަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ، ބާރީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

3