ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ރައީސް ސޯލިހު އަދި އެމްޑީޕީން ވެރިކަމުގެ އިއްޒަތާއި ލައްޒަތު ބޭނުންވެގެންނެއް ނޫޅޭ: ރައީސް ނަޝީދު

އެމްޑީޕީއަށް ކައުންސިލްތައް ނުލިބިއްޖެނަމަ ވައުދުތައް ފުއްދަން ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ: ރައީސް

އިންތިހާބުތައް އެއްކޮށް ބޭއްވުން މުހިންމު، އޭރުން ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިވާނެ: ރައީސް

ރައީސް ސޯލިހު އިތުރު ބަޔަކާއެކު ކެމްޕެއިނެއް ނުކުރައްވާނެ: ނަޝީދު

1

އެމްޑީޕީއަކީ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް ރައްޔިތުން ވާވައްދާނެ ބައެއް ނޫން: ނަޝީދު

1

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ރޫޅާލީ ޕީޕީއެމުން، އެ ޕާޓީއަށް ވޯޓު ދިނުމަކީ އިންސާފެއް ނޫން: ނަޝީދު

ނަޝީދަށް ރިޔާޒުގެ ރައްދު: ކޯލިޝަންގެ ކޮންމެ ބައިވެރިއަކީ ވެސް މުހިންމު ބައިވެރިއެއް

ޕީޕީއެމް ހަތަރު ބައިކޮށްގެންވެސް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް މަސައްކަތް ކުރާކަށް ނޭނގޭނެ: ނަޝީދު

މަޖިލީހުން ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާތީ ރައީސް ސޯލިހު ކޯފާ އިސް ނުކުރައްވާނެ: ނަޝީދު

1

އެމްޑީޕީ ނޫން އެހެން ޕާޓީއަކަށް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހިންގާކަށް ނޭނގޭނެ: ނަޝީދު

އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނަށް ވެރިކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހުން ނުލިބެނީ އިއްތިހާދުގެ ސަބަބުން: ރައީސް ނަޝީދު

ކެމްޕޭނަށް ސަރުކާރުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުމެއް ނުކުރަން: ނަޝީދު

« 1 ...