ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ ހުއްޓުމަކަށް ނުގެނެވޭނެ، ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފިނަމަ ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑުވާނެ: ނަޝީދު

3

ރާއްޖޭގެ މައްސަލަ ތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު އަސާސަކީ ދެވައް ދޮންކޭލާއި ކިރުތަށި ނުދެވުން: ރައީސް ނަޝީދު

ކައުންސިލްތަކުން ހިންގަން ބޭނުންވާ މަޝްރޫއުތަކަށް ބޭރުގެ އެހީ ހޯދައިދިނުމަށް މިނިސްޓްރީން އޮތީ ތައްޔާރަށް: ޝާހިދު

އެމްޑީއެންގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފެށިފަހުންވެސް ރައީސް ނަޝީދު އެ ޖަމިއްޔާ ދިފާއު ކުރެއްވި: ޑރ. ޖަމީލް

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީނާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ޖަމިއްޔާއަކަށް ފުރުސަތެއް ނެތް: ނަޝީދު

ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ބޭނުންވެގެން އުޅޭ މީހަކަށް ޝަރުތެއް ބޭނުމެއް ނުވޭ: ރައީސް ނަޝީދު

1

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ގެނެސްދޭ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލަރުން ހުރަހެއް ނާޅާނެ: ޝިޔާމު

މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސްގެ ވިސްނުން ހުރީ ބޮޑު މުސާރަތައް ކުޑަކުރުމަށް: ބޮންޑޭ

ޗައިނާގެ ސަފީރު، ނަޝީދަށް: ލީޑަރުންނަކީ އެއް ގައުމު އަނެއް ގައުމާ އަޅައި ކިޔާނެ ބޭފުޅުންނެއް ނޫން

1

ސިޔާސީ އޮއިވަރު ބަދަލެއް ނުވޭ: ރީކޯ މޫސަ

އެމްޑީޕީގެ ބަޔާނަށް ސަލަފު: އެއީ އިސްލާމްދީނަށް ފުއްސާރަ ކުރުމަކީ ކުށެއް ނޫން ކަމަށް ހެދުމަށް ނެރުނު އޮޅުވާލުމެއް

2

ރޭގެ ޖަލްސާއިން ފެނިގެންދިޔައީ ރައީސް ޔާމިންގެ އިހްލާސްތެރިކަން ރައްޔިތުން ބަލައިގެންފައިވާ މިންވަރު: ޖަމީލު

« 1 ...