ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް މިއަދު 13:00ގައި

ރައީސް ޔާމީން އދ. އަށް ވަޑައިނުގަތީ ޖެހިލުންވެވަޑައިގަންނަވާތީ، ކެރިވަޑައިނުގަނެގެން: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު

1

"އަންނަނީ އަންނަނީ"ގެ ނަމުގައި އިދިކޮޅުން ހުކުރު ދުވަހު އެއްވުމެއް ބާއްވަނީ

އާ ކަމެއް ކުރެވޭނީ އަޅުގަނޑުގެ ސަރުކާރުން ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނިންމައިގެން: ޔާމީން

މި ހަފުތާ ބަންދުގައި ރައީސް ޔާމީން ތުލުސްދޫ ދާއިރާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ހަމަޖައްސައިފި

ފުރަތަމަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ މަޝްރޫއު ފެށުމުގެ ރެކޯޑު ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް!

ހެކިބަސްދޭން އަޒީމާ ވަޑައިނުގަތުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ވެވޭ ހިޔާނާތެއް: ނާދިރާ

1

އޮކްޓޯބަރ 10 ގައި ހުލާސާ ބަޔާން ހުށަހަޅަން ނިންމައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި

ރައީސް ޔާމީން ދިފާއީ ހެއްކަކަށް ހުށަހެޅުއްވި އަޒީމާ ހެކިބަސްދެއްވަން ވަޑައެއްނުގެންނެވި

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ 9:30 އަށް ތާވަލުކޮށްފި

އަޅުގަނޑުމެން ދިން ވޯޓު އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމަކޮށްފި، ތަހައްމަލު ކުރަން މިޖެހެނީ އޭގެ ނަތީޖާ: ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް އަންނަ ބުދަ ދުވަހަށް ތާވަލް ކޮށްފި

« 1