ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ކޯލިޝަންގެ ޕާޓީއަކުން އެއްވެސް ހަރުކަށި ފިކުރަކަށް ތާއީދެއް ނުކުރާނެ: އިދިކޮޅު

މަޖިލިސް ޗުއްޓީގައި، އެކަމަކު ޔާމީނާއި ވަހީދުގެ ވެރިކަމުގައި ހިންގި ކަންކަން ބަލަން ހުށަހެޅި ބިލުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޔާމީންގެ އެކައުންޓުތައް ފްރީޒު ކުރަން އެދުނުއިރު، ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާބެހޭ މައުލޫމާތު ސާފުކޮށްދޭން ދައުލަތަށް އަންގައިފި

މަގާމުގެ މުސާރަ ނޫން އެހެން އާމްދަނީއެއް ލިބޭތޯ އެއްވެސް ތަހުގީގެއްގައި ސުވާލެއް ނުކުރޭ: ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓުތައް ފްރީޒްކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ

ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި، ދެން އޮންނާނީ ހުކުމް އިއްވުން

މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތުގައި ގޯހެއް އޮތްނަމަ ހައިކޯޓަކަށް ނާންނާނަން: ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ މެންދުރުފަހު 1:00 ޖަހާއިރަށް ތާވަލުކޮށްފި

1

ރާއްޖެ ވިއްކާލުމާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅުން މުޒާހަރާއަށް، ގައިދުރުކަމެއް ނެތް!

1

ކޯޓުން އެންގުމުން ޔާމީނަށް ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފި

ވަކީލުން މާފުއްޓަށް ދިއުމުންވެސް ރައީސް ޔާމީންއާ ބައްދަލެއްނުވި

މިނިސްޓަރު އިމްރާނަށް ޝެއިޚް ކިޔަން ބޭނުމެއް ނޫން، އެބޭފުޅާގެ އިހްސާންތެރިކަމެއް ނެތް: ސައީދު

« 1 ...