ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން ފެނުމުން ސިފަކުރެވުނީ "ޖަލު މީހެއް"ގެ ގޮތުގައި، އުޅުއްވަނީ ވަރަށް ހިތްދަތި ހާލުގައި: އަދުރޭ

1

ރައީސް ޔާމީނުގެ އިސްތިއުނާފު މައްސަލަ މިމަހު 28 ގައި ހައިކޯޓުގައި

ސަރުކާރުން ދަނީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައި، ސަރުކާރުގެ ފައިސާ ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަމުން: އިދިކޮޅު

ކަފާލާތާމެދު ގޮތެއް ނުނިންމާތީ ރައީސް ޔާމީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ރައީސް ޔާމީނަށް ޓަކައި ޖަލުތައް ގަޑުބަޑު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެވިގެން ނުވާނެ

ރައީސް ޔާމީނާއި އެހެން ގައިދީންގެ ރައްކާތެރިކަން ވެސް ކަށަވަރު ކުރާނަން: މުނާޒު

ޖަލުގައި އިއްޔެ ހިނގި ހަމަނުޖެހުންތައް ކުށްވެރިކުރަން، ރައީސް ޔާމީންގެ ރައްކާތެރިކަމާ މެދު ކަންބޮޑުވަން: އިދިކޮޅު

އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ރިޔާސީ ޓިކެޓަށް ދަހިވެތިވާ އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ނެތް: އަދުރޭ

1

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނަށް އިދިކޮޅުން ލާމަށް

ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި އިރަށްވުރެ މިހާރު އަތޮޅުތެރޭން ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތް ތާއީދު ބޮޑު: އަދުރޭ

1

ޕީޕީއެމްގެ ލީޑަރަކީ އަދި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ވެސް ރައީސް ޔާމީން: ޑރ. ޝަހީމް

1

މިގައުމަށް ބޭނުންވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވިސްނުމާއި ފިކުރު، އިދިކޮޅުގެ އިތުރު ވިސްނުމެއް ނެތް: ޝިޔާމް

« 1 ...