ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ޑީޖޭއޭ، ޖޭއެސްސީގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރުން ކުށްވެރި ކުރަން: ޑރ. ޖަމީލު

1

ޖޭއެސްސީގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

ތާރީޚީ ނިންމުން: ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އަޒްމިރަލްދާ އާއި ޝުޖޫން އައްޔަންކުރަން ފާސްކޮށްފި

ސުޕްރީމްކޯޓު ފަނޑިޔާރުކަމަށް އަޒްމިރަލްދާ އާއި ޝުޖޫން އައްޔަން ކުރުމާމެދު މަޖިލީހުން މާދަމާ ގޮތެއް ނިންމަނީ

ޖުޑީޝަލް އެކަޑަމީން، ތުރުކީވިލާތުގެ އެސްއެސްޔޫއޭ އާއެކު މެމޮރެންޑަމް އޮފް އެގްރީމެންޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުން އަބްދުﷲ ދީދީ ވަކިކޮށްފި

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ރާއްޖެ ގެނެވެންޖެހޭ، ކުށެއްކޮށްފައިވާނަމަ އަދަބުލިބެންޖެހޭ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ވަކިކުރަން ޖޭއެސްސީން މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

ފަނޑިޔާރުކަން ނުކުރެވޭނެކަމަށް ބުނާ ހުއްޖަތްތަކަށް ބަލާނަމަ، އަންހެނުންނަށް ވަޒީފާއެއްވެސް އަދައެއްނުކުރެވޭނެ: މައުމޫން

އައްނިސާ އަދި އަލްބަޤަރާ ސޫރަތުގެ އެވިދާޅުވާ ދެއާޔަތުގައި އަންހެނުން ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމާބެހޭ ވާހަކައެއް ނެތް: މައުމޫން

1

އަންހެނުންނަށް ފަނޑިޔާރުކަން ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގައެއް ނެތް: މައުމޫން

ރަސްމީ ނަތީޖާއާއެކު އިތުރު ބަދަލެއް ނައިސް ދަށު ކޯޓުތައް ޖޭއެސްސީގައި ތަމްސީލު ކުރާ ފަނޑިޔާރަކަށް ޝަރީފު

... 8